Họp Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045

BVR&MT – Ngày 16/7, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc (CTDT) giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã tổ chức phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Hầu A Lềnh – Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn – Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo đồng chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đại diện Lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương là thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 phát biểu tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã được nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Chiến lược CTDT giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, qua đó tham gia đóng góp ý kiến về dự thảo phân công nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo; đóng góp ý kiến về việc tổ chức tổng kết Chiến lược CTDT giai đoạn 2013-2020.

Các đại biểu nhìn nhận, giai đoạn 2011 – 2020, Chiến lược CTDT được triển khai đã làm chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của xã hội về tầm quan trọng của CTDT. Qua đó, góp phần quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH) và nâng cao đời sống cho Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN): Tỉ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4% năm; kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông nông thôn, thuỷ lợi, điện, trường học, trạm y tế được quan tâm đầu tư xây dựng; giải quyết cơ bản vấn đề thiếu đất sản xuất, đất ở, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS; nhiều tiêu cực xã hội được đẩy lùi; chất lượng nguồn nhân lực được cải thiện…

Những vấn đề về CTDT luôn đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với từng giai đoạn. Kết quả đạt được về CTDT trong giai đoạn 2013-2020 đã thể hiện quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề dân tộc và thực hiện CTDT.

Theo đó, Chương trình CTDT giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra mục tiêu, thể chế hóa đầy đủ đường lối, chủ trương của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước vào đời sống thực tiễn vùng đồng bào DTTS; tăng cường nâng cao nhận thức của cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị về về vị trí, vai trò CTDT, chính sách dân tộc; cơ bản đảm bảo quyền bình đẳng giữa các dân tộc, các vùng trong việc tiếp cận thông tin và các dịch vụ xã hội. Phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng DTTS & MN; khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; rút ngắn khoảng cách về mức thu nhập giữa vùng DTTS so với vùng phát triển; thu hẹp dần địa bàn đặc biệt khó khăn, cải thiện rõ rệt đời sống của Nhân dân, gia tăng đầu tư nguồn lực của nhà nước và các thành phần kinh tế để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, liên kết các vùng để phát triển; đẩy mạnh phát triển giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản tán thành với dự thảo Đề cương chi tiết Chiến lược CTDT giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời thống nhất cần sớm hoàn thành Dự thảo của Chiến lược CTDT. Đối với Đề cương chi tiết, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung thêm các nội dung như: Thách thức do tác động từ thiên tai, dịch bệnh; lồng ghép thêm các giải pháp cụ thể; làm rõ phân công, phân nhiệm cho từng thành viên; xây dựng các chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể; rà soát lại bố cục Đề cương để đảm bảo tính logic, phù hợp…

Kết luận phiên họp, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh -Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược CTDT giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề cương của các đại biểu. Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, Ban Soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện dự thảo Đề cương, đặc biệt là một số nội dung trọng tâm như: Hoàn thiện phân công nhiệm vụ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo, tránh trùng lặp; rà soát lại về mặt nội dung, bố cục, văn phong, từ ngữ phải đồng nhất, phù hợp với hệ thống thuật ngữ của Đảng, Nhà nước; nghiên cứu những vấn đề mới cần đặt ra bám sát chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn.

Việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh, mặc dù không lựa chọn được hết toàn bộ các cơ quan ban ngành từ Trung ương đến địa phương, nhưng đã lựa chọn tối đa các cơ quan liên quan để tham gia Ban Chỉ đạo. Về nhiệm vụ và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu Tổ Soạn thảo tiếp thu các ý kiến, điều chỉnh để làm rõ vị trí, trách nhiệm, yêu cầu của các thành viên Ban Chỉ đạo, tránh trùng lặp trong phân công nhiệm vụ.