Hỗ trợ doanh nghiệp đến 10 tỷ khi đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

BVR&MT – Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Mô hình trồng hoa ly ở huyện Đan Phượng.

Theo quy định, doanh nghiệp được nhận ưu đãi và hỗ trợ là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư; Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư.

Xem thêm:

Nông nghiệp ứng dụng máy bay không người lái

Nông thôn mới : Cần nước sạch và môi trường xanh

Các doanh nghiệp trên sẽ được Nhà nước ưu đãi và hỗ trợ thông qua miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước; hỗ trợ tập trung đất đai; tiếp cận, hỗ trợ tín dụng; hỗ trợ nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường; hỗ trợ đầu tư cơ sở; cung cấp dịch vụ công và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn.

Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Hỗ trợ đối với doanh nghiệp có dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô được như sau: Mức hỗ trợ 80% kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, nhưng không quá 5 tỷ đồng/ dự án.

Điều kiện hỗ trợ: Quy mô từ 01 triệu cây/ năm trở lên. Trường hợp quy mô dự án tăng thì mức hỗ trợ tương ứng nhưng không quá 10 tỷ đồng/ dự án.

Hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ, mua công nghệ được hỗ trợ như sau: Nhà nước hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện đề tài/bản quyền/công nghệ đối với các doanh nghiệp thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, nhưng không quá 300 triệu đồng.

Điều kiện để được hưởng chính sách trên, doanh nghiệp cần: Có doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 lần mức hỗ trợ; các bản quyền, công nghệ doanh nghiệp đề xuất mua phải phù hợp với định hướng phát triển sản xuất của doanh nghiệp đã đăng ký.

Trong đó các trường hợp có đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng mức hỗ trợ; trường hợp không được áp dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng 50% mức hỗ trợ.

Tiếp cận nguồn vốn

Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tiếp cận được nhiều nguồn vốn. Ngân sách trung ương dành khoản ngân sách tương đương tối thiểu 5% vốn đầu tư phát triển hàng năm cho ngành nông nghiệp; ngân sách từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương dành tối thiểu 5% vốn chi ngân sách địa phương hàng năm cho ngành nông nghiệp để thực hiện.

Ngoài ra, các bộ ngành và địa phương được sử dụng nguồn vốn lồng ghép từ các Chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội và các quỹ hợp pháp để thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định này.

Văn Trì