Đồng Hỷ – Thái Nguyên: 879 hộ thoát nghèo nhờ chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 -2020)

BVR&MT – Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn các xã nghèo, trong năm 2017 huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, bước đầu đã đạt được kết quả cao.

Huyện Đồng Hỷ có 7 xã thuộc diện được hưởng theo chương trình 135 (xã Văn Hán; Cây Thị; Hợp Tiến; Nam Hòa; Tân Long; Tân Lợi và Văn Lang). Tính đến cuối năm 2017, huyện Đồng Hỷ có 879 hộ thoát nghèo, trong đó khu vực thành thị gồm thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau giảm 25 hộ; khu vực nông thôn gồm 13 xã của huyện giảm 854 hộ.

Nhờ có nguồn vốn hỗ trợ của chương trình 135 nhiều hộ gia đình ở Đồng Hỷ đã thoát nghèo.

Ngoài những hộ thoát nghèo, bên cạnh đó toàn huyện có 4 trường hợp ở khu vực nông thôn tái nghèo như: Xã Tân Long 3 hộ, xã Văn Hán 1 hộ. Số hộ nghèo phát sinh 94 hộ, trong đó khu vực thành thị có 3 hộ, khu vực nông thôn 91 hộ. Xã Văn Lăng có số hộ nghèo phát sinh cao nhất 37 hộ; xã Hợp Tiến 21 hộ; xã Tân Long 9 hộ.

Theo đó, huyện Đồng Hỷ còn 4.058 hộ nghèo, chiếm 17,88%. Khu vực thành thị có 84 hộ, chiếm 3,8%; khu vực nông thôn có 3.974 hộ, chiếm 19,4%.

Để giúp các hộ nghèo ổn định cuộc sống, trong năm 2017 huyện đã thực hiện trợ cấp khó khăn đột xuất cho 20 hộ, với tổng số tiền là 77,9 triệu đồng; hỗ trợ làm 4 nhà đại đoàn kết, 2 nhà mái ấm tình thương và hỗ trợ 1 hộ nghèo sửa chữa nhà ở; trao 109 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Điều này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong toàn huyện Đồng Hỷ nói riêng và tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước nói chung, góp phần cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Thạch Thảo