Thái Nguyên tăng cường bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới

BVR&MT – Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn về đẩy mạnh thực hiện nội dung thuộc trách nhiệm của ngành tài nguyên và môi trường trong chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên có ý kiến chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát tình hình thực hiện, bố trí nguồn vốn triển khai thực hiện các nội dung được phân công tại Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 16/3/2023 của UBND tỉnh triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2023 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Những tuyến đường bê tông phong quang sạch đẹp từ xây dựng nông thôn mới.

Trong đó tập trung, chú trọng thực hiện các nội dung, nhiệm vụ để đạt được 05 nhóm mục tiêu đến năm 2025 và các nội dung cần tập trung nguồn lực triển khai thực hiện được nêu tại Phụ lục ban hành kèm theo Công văn số 10570/BTNMT-KSONMT ngày 14/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị chủ động tham mưu, báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh nội dung Kế hoạch nêu trên để đạt được tỷ lệ của nhóm mục tiêu đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục hướng dẫn các đơn vị có liên quan về cơ chế tài chính, cơ chế phân bổ, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và các quy định của pháp luật hiện hành.

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan tổng hợp tình hình triển khai thực hiện, khó khăn, vướng mắc (nếu có) cho đến thời điểm tháng 12, báo cáo bằng văn bản gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường), UBND tỉnh trước ngày 10/01/2024.

Sơn Tinh

Tags:
CHIA SẺ