Hà Giang: 1.757 cá nhân được hỗ trợ phí bảo hiểm trâu, bò

BVR&MT – Ngày 26/10, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm trâu, bò theo Nghị quyết số 58/2018/NĐ-CP ngày 18.4.2018 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp năm 2022.

Hà Giang 1.757 cá nhân được hỗ trợ phí bảo hiểm trâu, bò

Theo đó, có 1.757 cá nhân với số lượng 3.575 con trâu, bò được hỗ trợ phí bảo hiểm trâu, bò theo Nghị quyết 58 của Chính phủ tại 4 huyện Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Quang, Hoàng Su Phì. Trong đó, có 1.741 cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số lượng 3.558 con trâu, bò và 16 cá nhân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với số lượng 17 con trâu, bò.

Cụ thể, huyện Yên Minh: 768 cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, số lượng 1.491 con trâu, bò; 1 cá nhân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, số lượng 1 con trâu. Huyện Bắc Quang: 16 cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, số lượng 29 con trâu, bò; 2 cá nhân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, số lượng 3 con trâu. Huyện Hoàng Su Phì: 32 cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, số lượng 32 con trâu, bò; 13 cá nhân không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, số lượng 13 con trâu, bò. Huyện Vị Xuyên: 925 cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, số lượng 2.006 con trâu, bò.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh giao UBND các huyện chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện niêm yết công khai danh sách tổ chức, cá nhân được hỗ trợ sau khi được UBND tỉnh phê duyệt tại trụ sở xã, thị trấn; UBND cấp xã thực hiện thẩm định, tổng hợp danh sách tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng hỗ trợ phát sinh mới và có sự điều chỉnh.

Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài chính thực hiện, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực hiện; thẩm định hồ sơ đề nghị chi trả phí bảo hiểm theo quy định; tham mưu trình UBND tỉnh quyết định chi trả phí bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định. Định kỳ hằng quý, Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, xã có trách nhiệm giải quyết đề nghị phê duyệt mới của các tổ chức, cá nhân.

Sơn Tinh