Số 118: Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên


BVR&MT Bản tin Lâm Nông nghiệp, Môi trường Tài nguyên số 118 ngày 09/12/2023 Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường hôm nay sẽ có các nội dung sau đây:

  • Chỉ thị về ngăn chặn nhập lậu, vận chuyển trái phép động vật
  • Phát triển kinh tế rừng theo hướng bền vững
  • EVFTA giúp nâng cao chất lượng nông sản xuất khẩu sang EU
  • 2023 là năm nóng nhất lịch sử loài người

Biên tập Đình Trà