Rừng đặc dụng, phòng hộ Việt Nam 2017 – 2018

BVR&MT – Lâm nghiệp Việt Nam đang chuyển sang hướng phát triển đa ngành, đa chức năng với các mục tiêu chiến lược nhằm góp phần vào tiến trình phát triển kinh tế – xã hội bền vững, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân có cuộc sống gắn với nghề rừng, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an ninh, quốc phòng, đồng thời đảm bảo các mục tiêu bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. Năm 2018 đánh dấu một mốc chuyển biến quan trọng trong việc thực hiện các chiến lược phát triển của ngành lâm nghiệp, điển hình là Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, v.v…

Theo dõi chi tiết tại đường dẫn: Rừng đặc dụng và phòng hộ Việt Nam 2017 – 2018

Phòng Thư ký biên tập