Ba Vì: thành lập mới 17 hợp tác xã nông nghiệp

BVR&MT – UBND huyện Ba Vì vừa có Báo cáo số 589/BC-UBND, về kết quả 2 năm thực hiện Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”.

Ảnh minh họa.

Theo đó, số lượng HTX của huyện Ba Vì, ước tính đến 31/12/2019, là 118 HTX, tăng 12 HTX so với ngày 31/12/2017, trong đó, có 17 HTX được thành lập mới; 5 HTX được ứng dụng công nghệ cao và 12 HTX thực hiện liên kết với doanh nghiệp

Về đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu theo Quyết định số 461/QĐ-TTg, ngày 27/4/2018, của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” của huyện Ba Vì: Số lượng HTX thành lập mới là 17 HTX (chỉ tiêu giao là 6 HTX). Số lượng HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả năm 2018 là 39 HTX (Chỉ tiêu giao đến năm 2020 là 38 HTX); số HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là 5 HTX (Chỉ tiêu là 3 HTX).

Hằng năm, UBND huyện Ba Vì bố trí kinh phí khoảng 60 triệu đồng phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý của các HTX trên địa bàn huyện. Trong đó, tuyên truyền, phổ biến các quy định mới liên quan đến HTX; tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý điều hành cho Hội đồng quản trị HTX; nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát cho Ban kiểm soát các HTX và tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ về kế toán thuế, kế toán HTX và công tác quản lý tài chính kế toán cho HĐQT, Ban kiểm soát và kế toán các HTX trên địa bàn huyện.

Năm 2020, huyện Ba Vì sẽ tiếp tục duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động cho 39 hợp HTX đang hoạt động có hiệu quả trên địa bàn huyện. Nâng cao chất lượng, hoạt động của HTX nông nghiệp hoạt động chưa hiệu quả. Cùng với đó, tạo điều kiện cho 17 HTX mới thành lập năm 2018 và 2019 ổn định hoạt động bước đầu và giải thể 14 HTX ngừng hoạt động và hoạt động yếu kém.

Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, huyện Ba Vì triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Đáng chú ý, huyện sẽ xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các HTX yếu kém đã ngừng hoạt động. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp hoạt động chất lượng thấp để đạt tiêu chỉ có hiệu quả. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả. Tạo điều kiện thành lập mới các HTX nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng đối với HTX nông nghiệp đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và liên kết tiêu thụ nông sản đến năm 2020.

Thạch Thảo (tổng hợp)