Sơn La:  Phấn đấu 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

(BVR&MT) – Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 24 xã.

Theo lộ trình, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hua La (Thành phố), Pá Ma Pha Khinh (Quỳnh Nhai), Hát Lót và Mường Bon (Mai Sơn), Viêng Lán (Yên Châu), Đông Sang (Mộc Châu), Mường Chùm (Mường La) và Huy Hạ (Phù Yên).

Để triển khai tốt lộ trình đã đề ra, tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung các điều kiện về nguồn vốn, nhân lực, vận động nhân dân chung sức, quyết tâm phấn đấu hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với 16 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với những xã còn lại, mỗi xã phấn đấu tăng thêm từ 01 tiêu chí trở lên so với năm 2017.

Đình Tưởng