Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025

BVR&MT – Tại Quyết định 420/QĐ-UBDT ngày 12/07/2018, Ủy ban Dân tộc đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025” năm 2018.

Thiếu nữ dân tộc Mông thao tác quy trình dệt vải lanh.

Mục đích thúc đẩy bình đẳng giới

Mục đích tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới; nâng cao nhận thức trong nhân dân, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ xã, các già làng, trưởng bản và người có uy tín ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội, đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương.

Triển khai mô hình tại các xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; các xã miền núi, vùng cao còn tồn tại một số phong tục, tập quán ảnh hưởng trực tiếp đến thực hiện mục tiêu để đạt được bình đẳng giới một cách thực chất trên tất các lĩnh vực của đời sống.

Xây dựng mô hình điểm về bình đẳng giới

UBDT cũng sẽ xây dựng mô hình điểm tại 05 tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Kon Tum. Tỉnh Lai Châu xây dựng mô hình điểm tại 03 xã; Tỉnh Lào Cai xây dựng mô hình điểm tại 02 xã; Tỉnh Tuyên Quang xây dựng mô hình điểm tại 01 xã; Tỉnh Cao Bằng xây dựng mô hình điểm tại 01 xã; Tỉnh Kon Tum xây dựng mô hình điểm tại 01 xã.

Một trong các hoạt động của mô hình này là thành lập câu lạc bộ “Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thúc đẩy bình đẳng giới xã” với số thành viên dự kiến khoảng 50 người. Ủy ban hỗ trợ cho mỗi mô hình 15 triệu đồng/năm thông qua hợp đồng trách nhiệm với xã thực hiện mô hình.

Kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong kế hoạch là 1.515.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm mười lăm triệu đồng) được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao tại Quyết định số 366/QĐ-UBDT ngày 22/6/2018 về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2018 để triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”.

Văn Trì