Hải Dương đề nghị chỉnh sửa hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử

BVR&MT – Nếu không được đổi tên hồ sơ theo đề nghị, tỉnh Hải Dương sẽ xem xét đề nghị không tham gia hồ sơ chung 3 tỉnh và xây dựng hồ sơ riêng.

Việc đổi tên thành hồ sơ “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Côn Sơn, Kiếp Bạc nhằm bảo đảm sự tôn trọng các giá trị khoa học lịch sử, văn hóa và địa lý.

UBND tỉnh đã đề nghị Ban Chỉ đạo và tổ công tác xây dựng hồ sơ di sản thế giới; các chuyên gia quốc tế, trong nước, các nhà khoa học chỉnh sửa, bổ sung tên hồ sơ khoa học quần thể di tích và danh thắng Yên Tử trình UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Trước đây hồ sơ có tên “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh)”, được xây dựng từ năm 2013. Nay tỉnh Hải Dương đề nghị chỉnh sửa, bổ sung tên gọi của hồ sơ là: “Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử – Côn Sơn, Kiếp Bạc”. Điều này phù hợp với vị trí địa lý, tên gọi theo địa danh của hồ sơ, đồng thời bảo đảm sự tôn trọng các giá trị khoa học lịch sử, văn hóa và địa lý. Việc bổ sung điều chỉnh không ảnh hưởng đến nội dung, nội hàm của dự thảo hồ sơ đã được 3 tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Dương xây dựng; không ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và là quyền của địa phương được UNESCO tôn trọng trên cơ sở các giá trị nổi bật, đặc sắc của địa phương…

Theo văn bản của UBND tỉnh, để hoàn thiện hồ sơ bảo đảm tính toàn vẹn các giá trị quần thể di sản, tỉnh đã tích cực phối hợp lập hồ sơ khoa học để trình UNESCO công nhận là di sản thế giới. Hải Dương đã cung cấp 18 hồ sơ di tích, kết quả khai quật khảo cổ trên địa bàn TP Chí Linh để khẳng định các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Tam Tổ.