Hà Nội: Hoàn thành kiểm định tập thể, chung cư cũ trước quý III/2023

BVR&MT – Hà Nội vừa ban hành đề án đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng lại toàn diện các khu tập thể, chung cư cũ; hoàn thành kiểm định chung cư cũ trước quý III/2023; lập tổ công tác chọn chủ đầu tư xây dựng…

UBND TP Hà Nội vừa có Quyết định số 5289/QĐ-UBND ban hành “Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Theo đó, Đề án xác định rõ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Thành lập Hội đồng thẩm định của UBND TP (dự kiến trong 12/2021 – 1/2022); ban hành Kế hoạch kiểm định (dự kiến trong tháng 12/2021) với tiến độ thực hiện từng nhà chung cư cũ theo từng năm trong giai đoạn 2021 – 2025, chia làm 4 đợt và phấn đấu hoàn thành kiểm định tất cả chung cư cũ trên địa bàn TP trước quý III/2023.

TP Hà Nội thành lập tổ công tác chọn chủ đầu tư để đẩy nhanh cải tạo chung cư cũ, dự kiến sẽ hoàn thành việc kiểm định tập thể, chung cư cũ trước quý III/2023.

Hà Nội cũng ban hành Kế hoạch nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội trong tháng 12/2021. Trong đó, định hướng giải pháp quy hoạch đối với 3 mô hình cấp độ: Lập đồ án quy hoạch chi tiết với khu chung cư cũ quy mô từ 2 ha; lập tổng mặt bằng với nhóm chung cư cũ quy mô nhỏ hơn 2 ha; lập tổng mặt bằng và thực hiện đề án quy gom đối với nhà chung cư cũ độc lập, đơn lẻ để tái định cư tại chỗ.

TP Hà Nội dự kiến hoàn thành lập, trình duyệt quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng, đề án quy gom toàn bộ các khu chung cư, nhà chung cư trong quý IV/2023.

Nội dung Kế hoạch được thực hiện với quan điểm toàn diện, đồng bộ, có trọng điểm, bao gồm: Lập danh mục chung cư cũ cần cải tạo, xây dựng lại đồng bộ, toàn diện với 3 nhóm (Nhóm các dự án đang triển khai chuyển tiếp từ giai đoạn trước năm 2021; nhóm dự kiến khởi công xây dựng trong giai đoạn 2021 – 2025; nhóm chuẩn bị đầu tư để triển khai giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, dự kiến các nguồn vốn thực hiện đối với từng dự án cụ thể; tạo lập quỹ nhà tái định cư tạm thời…

Thành phố quy định 3 hình thức lựa chọn nhà đầu tư gồm: Các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn; đấu thầu lựa chọn; Nhà nước trực tiếp đầu tư xây dựng dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Hà Nội cũng sẽ thành lập Hội đồng thẩm định của UBND TP hoặc phân cấp cho UBND cấp huyện xem xét, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí nhà ở tạm cư cho các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

Thành phố cũng yêu cầu tạo lập quỹ nhà ở tạm cư, trong đó có thể sử dụng các quỹ nhà tái định cư có sẵn của thành phố; đầu tư xây dựng mới quỹ nhà tạm cư hoặc mua nhà ở thương mại để tạo lập quỹ nhà ở tạm cư… Đồng thời với việc xây dựng các kế hoạch triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, UBND TP Hà Nội phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, quận, huyện, thị xã và cơ quan liên quan theo nguyên tắc “5 rõ”, có lộ trình, tiến độ triển khai cụ thể đối với từng nhiệm vụ…