Đối tượng chuyển giao và nhận chuyển giao công nghệ được hỗ trợ đến 100% kinh phí

BVR&MT – Ngày 24/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông, trong đó quy định cụ thể về nhiều chính sách hỗ trợ với hoạt động chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp thông qua hoạt động khuyến nông.

Chế Phẩm Sinh Học Bà Con Không Cần Khẩu Trang Rất Thân Thiện Môi Trường

Trong đó, mục tiêu nghị định này là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân đang hoạt động lĩnh vực nông nghiệp. Tạo điều kiện làm giàu từ đó giảm nghèo, thích ứng với các điều kiện sinh thái, khí hậu và thị trường.

Xem thêm:

10/17 cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản có vi phạm về ATTP

Xây dựng Nông thôn mới: Tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho nông dân

Từ đó góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; hai là thúc đẩy tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển theo hướng bền vững; ba là, gắn với xây dựng nông thôn mới; bốn là giúp tăng khả năng chống chịu thiên tai, đảm bảo công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp.

Đối tượng được chuyển giao

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động khuyến nông và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp tại Việt Nam.

Trong đó, ưu tiên các hoạt động khuyến nông thuộc địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn; ưu tiên phụ nữ, người dân tộc thiểu số, tổ chức có tỷ lệ cao về nữ hoặc người dân tộc thiểu số tham gia hoạt động khuyến nông. Đảm bảo xuất phát từ nhu cầu sản xuất, dân chủ, công khai, có sự giám sát của cộng đồng và sự quản lý của nhà nước.

Thực hiện kế hoạch xây dựng và nhân rộng mô hình

Đáp ứng nhu cầu, điều kiện của từng địa phương, xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ phù hợp. Từ những mô hình sản xuất tốt; mô hình có chứng nhận; mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ; mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi; mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái.

Ngoài ra, còn có mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Các tổ chức có hệ thống quản lý sản xuất kinh doanh hiệu quả và bền vững. Mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, dịch hại, bảo vệ môi trường. Mô hình phát triển sản xuất để giảm nghèo bền vững cho các đối tượng yếu thế ở địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Khuyến nông gắn với công tác tuyên truyền

Theo Nghị định, ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh phí xây dựng nội dung tuyên truyền khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng, xuất bản tạp chí, tài liệu, ấn phẩm khuyến nông, tổ chức sự kiện khuyến nông (hội nghị, hội thảo, hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn, tọa đàm), xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thông tin khuyến nông và các hình thức thông tin tuyên truyền khuyến nông khác.

Đối tượng chuyển giao, đối tượng nhận chuyển giao công nghệ khi tham dự các sự kiện khuyến nông được hỗ trợ chi phí tài liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở theo quy định hiện hành.

Theo Nghị định này, các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp được vinh danh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm; được hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi khi tham gia hoạt động khuyến nông, chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp.

Văn Trì