Chi cục ĐTNĐ phía Bắc: Đảm bảo trật tự giao thông đường thủy gắn với an ninh môi trường

BVR&MT – Là một trong những đơn vị thực thi trách nhiệm quản lý nhà nước về giao thông đường thủy nội địa Quốc gia, những năm qua Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc (CCĐTNĐPB) đã từng bước thể hiện vai trò quan trọng trong công tác đảm bảo trật tự giao thông đường thủy nội địa nói riêng, cũng như phối hợp tích cực với các cơ quan, ban ngành trong lĩnh vực môi trường.

Hình ảnh trong lễ ra quân hưởng ứng tháng ATGT và thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa của CCĐTNĐPB.

Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc được thành lập theo Quyết định số 3777/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GTVT; Là đơn vị trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 1242/QĐ-CĐS ngày 26/12/2008 của Cục Đường sông Việt Nam (Nay là Cục ĐTNĐ Việt Nam) về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

Theo chia sẻ của đơn vị, thời điểm mới thành lập, CCĐTNĐPB gặp muôn vàn khó khăn về cơ sở vật chất, cơ chế chưa rõ ràng, cụ thể. Số lượng cán bộ của Chi cục chỉ có 64 người (trong đó 34 công chức thanh tra), nhưng chịu trách nhiệm quản lý tới 64 tuyến đường thủy nội địa Quốc gia với tổng chiều dài 2.891,4 km, lực lượng vô cùng mỏng. Phương tiện phục cụ công tác thanh kiểm tra chỉ có 01 xuồng 40 CV (tại Hà Nội) với chất lượng máy và vỏ xuồng rất kém…Tuy nhiên, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải, Lãnh đạo Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam, sự phối hợp có hiệu quả của các đơn vị trong Ngành, các cơ quan hữu quan, sự nỗ lực không mệt mỏi của tập thể cán bộ, công chức phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả đạt được Chi cục đã được Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Ủy Ban An toàn Giao thông quốc gia và Chủ tịch ủy ban Nhân nhân thành phố Hải Phòng công nhận thành tích và tặng nhiều Giấy khen, Bằng khen cho tập thể Chi cục như:  Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của Bộ Giao thông vận tải , Bằng khen do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trao tặng, Bằng khen của Chủ tịch Ủy Ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao tặng…

Về tiến trình, thực hiện theo Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn giao thông; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 05/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ, CCĐTNĐPB đã xác định trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa chính là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Dưới sự chỉ đạo của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục thường xuyên xây dựng và báo cáo Cục để từ đó triển khai các kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong phạm vi, chức năng được phân cấp, ủy quyền.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về GTĐTNĐ, trong thời gian qua Chi cục đã tăng cường triển khai bằng nhiều hình thức, nội dung thiết thực góp phần nâng cao ý thức chấp hành cho các đối tượng tham gia giao thông và nhân dân ven sông. Góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương các xã nơi có các tuyến sông do đơn vị quản lý đi qua.

Tháng cao điểm An toàn giao thông hàng năm, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan triển khai tốt các kế hoạch được Cục ĐTNĐ giao như: Năm 2016 triển khai Lễ ra quân phát động tháng ATGT tại 04 tỉnh Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Ninh Bình. Chi cục đã tham gia Ban chỉ đạo Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” giai đoạn 2016-2020 của Ban an toàn giao thông các tỉnh, thành phố.

Cùng với đó công tác ATGT và quản lý bến thủy nội địa cũng được Chi cục tiến hành một cách thường xuyên, sâu sát với tinh thần và trách nhiệm cao. Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn quản lý của Chi cục có 413 bến thủy nội địa hết hạn hoạt động, 782 bến hoạt động không phép. Chi cục đã chỉ đạo các Đội Thanh tra An toàn kiểm tra và xử lý các bến thủy nội địa này, đồng thời có văn bản báo cáo UBND, Ban ATGT các tỉnh, thành phố nhằm mục đích phối hợp và thực hiện quản lý hiệu quả hơn.

Trong công tác thanh tra, kiểm tra phối hợp liên ngành và xử lý vi phạm, Chi cục đã chỉ đạo các Đội TT-AT trực thuộc tăng cường công tác thanh kiểm tra trên các tuyến đường thủy trong khu vực quản lý, tại khu vực trọng điểm về ATGT, các cảng, bến khách, các công trình thi công trên đường thủy…

Năm 2016, CCĐTNĐPB đã tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định đảm bảo ATGT đường thủy nội địa với 1.114 chủ bến hàng hóa, kiểm tra 3.176 trường hợp, lập biên bản vi phạm 374 đối tượng, đình chỉ 245 bến cảng, bến thủy nội địa, 253 phương tiện… Từ đó, Chi cục không chỉ duy trì, đảm bảo công tác ATGT đường thủy nội địa mà còn góp phần thực hiện đảm bảo an ninh về môi trường, tài nguyên quốc gia.

Đặc biệt, đối với các thời điểm lễ tết trong năm, Chi cục đã đẩy mạnh công tác đảm bảo TTAT đối với 100% các bến khách trong khu vực quản lý, giúp nhân dân yên tâm trong các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội…

Trong năm mới 2017, Ban lãnh đạo Chi cục ĐTNĐ phía Bắc quyết tâm đẩy mạnh công tác đảm bảo ATGT đường thủy nội địa cũng như tuyên truyền, phổ biến vai trò và trách nhiệm cấp thiết của toàn xã hội đối với lĩnh vực này. Theo đó, cần có sự vào cuộc và tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội nhằm triển khai và thực hiện một cách tốt nhất Luật Giao thông ĐTNĐ trên phạm vi toàn quốc.