Yên Bái: Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

(BVR&MT) – Ngày 6/3, UBND tỉnh Yên Bái ban hành Công điện số 04/CĐ-UBND về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp từ ngày 02-04/3/2018 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng bước đầu xác định thiệt hại khoảng 07 ha rừng trồng (1 vụ tại xã Làng Nhì, huyện Trạm Tấu gây thiệt hại: 2 ha; 1 vụ tại xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn thiệt hại 5 ha).

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái trong tháng 3 đến nửa đầu tháng 4/2018 thời tiết diễn biến phức tạp, khô hanh hạn kiệt kéo dài nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao nhất là các huyện phía Tây của tỉnh.

Để chủ động triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rùng, phòng cháy, chữa cháy rừng, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các huyện phía Tây của tỉnh (Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn); Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 22/11/2017 của UBND về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hanh 2017-2018, trong đó cần tập trung triển khai thực hiện tốt một số biện pháp cấp bách sau:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đông dân cư. Tăng cường lực lượng kiểm lâm địa bàn, gắn trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn với rừng, với dân, với thôn bản, với chính quyền cơ sở nơi có rừng.

Các lực lượng liên ngành (kiểm lâm, công an, quân đội) thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở cho phù hợp tình hình. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”. Thường trực 24/24 giờ trong ngày. Bố trí lực lượng thường xuyên canh phòng ở những khu vực trọng điểm, vào thời gian cao điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Không để phát sinh nguồn lửa, phát hiện sớm điểm cháy và chỉ đạo các lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, theo dõi, giám sát các hoạt động canh tác nương rẫy. Trong thời gian hanh khô hạn kiệt (cấp dự báo nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm) cần quy định cụ thể khu vực nghiêm cấm đốt nương làm rẫy và những hành vi dùng lửa khác trong rừng. Chỉ đạo, hướng dẫn và quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy theo quy hoạch.

Củng cố, kiện toàn và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các cấp, nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại các địa phương.

Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo sớm của Tổng Cục Lâm nghiệp tại địa chỉ Website: kiemlam.org.vn để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng. Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để chỉ đạo và huy động lực lượng hỗ trợ chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Đình Tưởng