Yên Bái: Gần 700 người tham gia đợt tập huấn về quản lý, bảo vệ rừng

BVR&MT – Trong tháng 8-9/2021, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái phối hợp với hạt kiểm lâm các huyện: Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ mở các lớp tập huấn cho cộng đồng dân cư thôn, bản trong việc quản lý, bảo vệ rừng gắn với thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR).

Lớp tập huấn tại xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu.

Đối tượng tham gia tập huấn là công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường; công chức kế toán xã; cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã có thực hiện chính sách chi trả DVMTR; cộng đồng thôn, bản nhận khoán bảo vệ rừng, các thành viên ban quản lý rừng cộng đồng thôn, bản và đại diện một số hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ rừng do UBND cấp xã quản lý.

Tại các buổi tập huấn, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tập trung tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR; hướng dẫn thành lập ban quản lý rừng cộng đồng, phương pháp tổ chức họp thôn, bản; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra bảo vệ rừng; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền DVMTR…

Đồng thời, trao đổi đối thoại trực tiếp với ban quản lý rừng cộng đồng, các hộ gia đình, cá nhân về những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện bảo vệ rừng gắn với chi trả DVMTR.

Qua các buổi tập huấn, giúp nâng cao năng lực, nhận thức cho các cộng đồng dân cư thôn, bản, các chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng gắn với chính sách chi trả DVMTR; quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả.
Đối tượng tham gia tập huấn là công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường; công chức kế toán xã; cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã có thực hiện chính sách chi trả DVMTR; cộng đồng thôn, bản nhận khoán bảo vệ rừng, các thành viên ban quản lý rừng cộng đồng thôn, bản và đại diện một số hộ gia đình, cá nhân tham gia bảo vệ rừng do UBND cấp xã quản lý.

Tại các buổi tập huấn, cán bộ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tập trung tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR; hướng dẫn thành lập ban quản lý rừng cộng đồng, phương pháp tổ chức họp thôn, bản; hướng dẫn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tuần tra bảo vệ rừng; hướng dẫn xây dựng quy chế quản lý và kế hoạch sử dụng tiền DVMTR…

Đồng thời, trao đổi đối thoại trực tiếp với ban quản lý rừng cộng đồng, các hộ gia đình, cá nhân về những nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện bảo vệ rừng gắn với chi trả DVMTR.

Qua các buổi tập huấn, giúp nâng cao năng lực, nhận thức cho các cộng đồng dân cư thôn, bản, các chủ rừng trong quản lý, bảo vệ rừng gắn với chính sách chi trả DVMTR; quản lý, sử dụng tiền DVMTR hiệu quả.