Xử phạt vi phạm hành chính hơn 103 tỷ đồng về lĩnh vực tài nguyên môi trường

BVR&MT – Theo Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), trong 2 năm 2016-2017, Bộ đã ban hành 1.041 kết luận thanh tra; ban hành 422 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 103 tỷ 234 triệu đồng, số tiền truy thu nộp ngân sách nhà nước là 1 tỷ 020 triệu đồng.

Ảnh minh họa: Bích Liên

Theo đó, Bộ đã triển khai 40 đoàn thanh tra. Trong đó có 04 đoàn thanh tra hành chính, 31 đoàn thanh tra chuyên ngành và 05 đoàn thanh tra đột xuất về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Qua thanh tra, Bộ đã phát hiện các tồn tại, sai phạm trong các lĩnh vực như: đất đai, môi trường, khoáng sản, tài nguyên nước… Để khắc phục các tồn tại nêu trên, trong Kết luận thanh tra Bộ đã yêu cầu các cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, các đơn vị, cá nhân tổ chức thực hiện tốt các công việc như: Rút kinh nghiệm việc thực hiện không đúng trình tự, thủ tục hành chính về đất đai khi giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước của các tổ chức, doanh nghiệp; yêu cầu các Công ty thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu của Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt…

Các kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường được công khai theo quy định của pháp luật. Cụ thể, Bộ đã công khai 1041/1041 kết luận thanh tra đối với các đối tượng bị thanh tra. Kết luận thanh tra được công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, Đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên Cổng thông tin điện tử của Bộ và trang thông tin điện tử của các đơn vị được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; Cung cấp kết quả thanh tra theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan…

Ngoài ra, 100% kết luận thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường còn được gửi đến Thanh tra Chính phủ để báo cáo; cơ quan Báo Tài nguyên và Môi trường để phối hợp.

Tếp tục triển khai hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian tới, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, sẽ phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân… sẽ có cơ chế giám sát đối với việc thực hiện pháp luật về tài nguyên môi trường nói chung và các kết luận thanh tra của ngành tài nguyên môi trường nói riêng. Đây sẽ là kênh để giám sát việc thực hiện kết luận thanh tra nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.