Xử lý dứt điểm HTX Nông nghiệp hoạt động không hiệu quả

BVR&MT – Đây là chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công văn số 8108/BNN-KTHT ngày 17/10/2018. Trong văn bản yêu cầu các tỉnh, thành phố tập trung thực hiện đúng kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về việc xử lý dứt điểm hợp tác xã (HTX) nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

Đất được phù sa bồi đắp, lại được làm bằng máy nên tiến độ gieo trỉa ngô khá nhanh và thuận lợi.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị định số 98/2018/NĐ-CP và Quyết định số 461/QĐ-TTg về phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả và liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (Thông báo số 336/TB-VPCP ngày 04/9/2018), trong đó có nội dung “Tiếp tục xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém để đạt tiêu chí có hiệu quả, trong năm 2018 phải hoàn thành giải thể hoặc chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày”.

Xem thêm:

Để có 15.000 HTX hoạt động hiệu quả phải phấn đấu rất gian khổ

Xây dựng 15.000 hợp tác xã nông nghiệp hiệu quả

Trong công văn nêu rõ, các tỉnh, thành phố trực tiếp là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN&PTNT) các địa phương rà soát, đánh giá hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp để lập danh sách các HTX hoạt động yếu kém và ngừng hoạt động, xác định rõ nguyên nhân.

Trên số liệu của các Sở NN&PTNT, tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố chỉ đạo và có giải pháp cụ thể hỗ trợ, hướng dẫn các HTX yếu kém và tạm ngừng hoạt động như: Củng cố tổ chức bộ máy; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp; đào tạo, nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ chủ chốt của HTX; tạo điều kiện cho HTX tham gia các hoạt động công ích, dịch vụ công, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt tại khu vực nông thôn; thu hút vốn đầu tư để HTX khôi phục và ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong số 37 tỉnh, thành phố còn HTX nông nghiệp đã ngừng hoạt động lâu ngày, cần tập trung vận động, hỗ trợ và hướng dẫn các HTX này giải thể tự nguyện theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật HTX và khoản 1 Điều 19, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21-11-2013 của Chính phủ hoặc hỗ trợ chuyển đổi sang loại hình kinh doanh khác.

Cũng theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện cả nước còn 709 HTX ngừng hoạt động lâu ngày phải giải thể.

Văn Trì