Xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống” cho 10 làng nghề trong năm 2022

BVR&MT – Mới đây, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về phát triển ngành nghề nông thôn Thành phố Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương và Thành phố về phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội nhằm tạo điều kiện cho các làng nghề phát triển bền vững gắn với bảo tồn giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa của làng nghề, tăng thu nhập cho người lao động, góp phần phát triển kinh tế – xã hội chung của Thành phố. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện các mục tiêu, nội dung phát triển ngành nghề năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống” cho 10 làng nghề trong năm 2022

UBND Thành phố chỉ đạo tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác phát triển ngành nghề nông thôn theo quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 3/3/2022 của UBND Thành phố về bảo tồn, phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội, giai đoạn 2022-2025. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các làng nghề trên địa bàn Thành phố phát triển, từng bước nâng cao thu nhập và đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Về một số mục tiêu cụ thể, ban hành chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố quy định tại Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ. Xét công nhận danh hiệu “Làng nghề, nghề truyền thống và làng nghề truyền thống” Hà Nội năm 2022 là 10 làng nghề; hỗ trợ 10 làng nghề xây dựng thương hiệu và xác lập quyền sở hữu nhãn hiệu tập thể; hỗ trợ đánh giá tác động môi trường cho làng nghề đã được công nhận và làm thủ tục đề nghị công nhận 10 làng nghề; hỗ trợ 5 dự án phát triển ngành nghề nông thôn; tổ chức 50 lớp tập huấn chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh cho làng nghề.

Căn cứ các nội dung trong kế hoạch, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tại địa phương, phối hợp với Sở NN&PTNT, các sở, ngành khác để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Thành phố năm 2022. Phổ biến, tuyên truyền chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn để các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các chương trình, đề án, dự án hoặc các hoạt động có liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn tiếp cận các nguồn lực, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn.

UBND Thành phố lưu ý các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công tại kế hoạch này; rà soát và lồng ghép các chương trình, kế hoạch do đơn vị mình chủ trì tổ chức thực hiện với kế hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Thành phố Hà Nội năm 2022, bảo đảm hiệu quả, đúng quy định, không bị trùng lặp với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phát triển ngành nghề nông thôn trên địa bàn Thành phố…

Sơn Tinh

Tags: ,
CHIA SẺ