Xây dựng nông thôn mới: Bước chuyển mình vượt bậc

BVR&MT – Năm 2018, tròn 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 5/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 4/6/2010 và Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình MTQG Xây dựng Nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020.

Xây dựng cầu đường hoàn thiện tiêu chí giao thông nông thôn mới.

Sau hơn 8 năm thực hiện, tính đến tháng 12/2018, cả nước có 3.787 xã (chiếm 42,4%) được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 14,33 tiêu chí/xã; cả nước chỉ còn 21 xã dưới 5 tiêu chí (chiếm 0,003%); 61 đơn vị cấp huyện thuộc 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Đặc biệt, Đồng Nai là địa phương đầu tiên của cả nước có 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Năm 2015, có 17,4% số xã, 15 huyện đạt chuẩn NTM; năm 2018 có 42,4% (với 3.787 xã), 61 huyện đạt chuẩn NTM. Đây là những con số hết sức ấn tượng, là một thành quả to lớn, cho thấy xây dựng NTM là một chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân, đã thực sự trở thành một phong trào cách mạng mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, tích cực tham gia. Dự kiến đến cuối năm 2019, cả nước sẽ có khoảng 50% số xã đạt chuẩn NTM, tức sẽ hoàn thành sớm hơn 1 năm so với mục tiêu Quốc hội đặt ra.

Kết quả xây dựng NTM cho thấy, không chỉ đạt được mục tiêu về số lượng, mà chất lượng của các tiêu chí NTM cũng được nâng lên rõ rệt. Nếu như ở giai đoạn 2010 – 2015, hầu hết các xã tập trung vào việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, thì sang giai đoạn 2016 – 2020, xây dựng NTM đã được các địa phương chú trọng chỉ đạo đi vào chiều sâu, với 4 trọng tâm cốt lõi là: Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa cơ sở; bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan nông thôn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tương ứng với mỗi nội dung cốt lõi, Thủ tướng Chính phủ đều chỉ đạo xây dựng từng Đề án cụ thể để có cơ chế hỗ trợ riêng.

Vì vậy, có thể khẳng định, ở hầu hết các xã, huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn đều được nâng lên nhiều. Đây chính là thước đo quan trọng nhất để khẳng định chất lượng, giá trị thực sự của kết quả xây dựng NTM.

Hoàng Tôn