Vĩnh Tường( Vĩnh Phúc) : Hướng tới xây dựng huyện Nông thôn mới nâng cao

BVR&MT – Trong những năm qua, UBND huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc đang tập trung mọi nguồn lực, chỉ đạo các xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới ( NTM) nâng cao đẩy nhanh tiến độ, tháo gỡ điểm nghẽn để về đích đúng lộ trình.

Sau gần 10 năm triển khai Chương trình xây dựng NTM, các xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường đã đạt chuẩn NTM, huyện cũng đã hoàn thành 9/9 tiêu chí để được công nhận huyện NTM.

Hội nghị Tổng kết chương trình xây dựng Nông thôn mới 2021.

Năm 2021, phong trào xây dựng NTM tiếp tục được triển khai và thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhiều công trình hạ tầng giao thông được đầu tư, nhiều mô hình trong sản xuất, kinh doanh đã đem lại hiệu quả cao, chất lượng giáo dục, y tế được nâng lên,an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ,đã phát huy được sức mạnh của nhân dân trong xây dựng NTM. Đã công nhận 07 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021 như : thôn Phú Hạnh, xã Thượng Trưng, thôn Đan Thượng, xã Tân Phú, thôn Hoa Phú, xã Bình Dương, thôn Vũ Di, xã Vũ Di, thôn Xám, thôn Ven, thôn Chung 2 , xã Ngũ Kiên.

Theo ghi nhận, xã Vũ Di, xã Ngũ Kiên đã thực hiện cơ bản được 5/5 tiêu chí NTM nâng cao. Ban chỉ đạo NTM xã đang tập trung hoàn thiện hồ sơ chứng minh các tiêu chí, hồ sơ xã NTM nâng cao, dự kiến hoàn thành vào Quý I năm 2022. Kết quả cho thấy năm 2021, tổng kinh phí huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình xây dựng NTM với tổng mức 259 tỷ 941 triệu đồng. Kết quả của Chương trình đã làm thay đổi nhận thức trong nhân dân, xã hội hóa được các kênh đầu tư cho nông thôn, vai trò chủ thể của người dân được phát huy, như phong trào hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa thôn …

Đường giao thông nông thôn ở xã Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường.

Năm 2022, huyện Vĩnh Tường thực hiện và duy trì 100% các xã đạt chuẩn NTM theo quy định: Huyện được công nhận NTM, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các xã :Tân Phú, Bình Dương, Cao Đại, xã Ngũ Kiên xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Toàn huyện có 19 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu. Lộ trình thực hiện giai đoạn 2022 -2025, toàn huyện phấn đấu có 15 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 57 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường cho biết: Để thực hiện được mục tiêu, việc xây dựng kết cấu hạ tầng là tiền đề, xác định phát triển sản xuất là gốc, nâng cao thu nhập và lợi ích cho nhân dân là mục tiêu và động lực để người dân đồng hành trong xây dựng NTM, phương châm thực hiện xây dựng NTM nâng cao, dựa vào nội lực là chính. Đồng thời tranh thủ nội lực từ bên ngoài, các địa phương phải khơi dậy và phát huy tính tích cực, tự lực, tự cường. Các cấp ủy và chính quyền xác định công tác tuyên truyền vận động, làm thay đổi tư tưởng, nhận thức từ cán bộ, đảng viên, nhân dân, phát huy tối đa chủ thể là nhân dân trong quá trình xây dựng NTM. Xác định xây dựng NTM là thường xuyên, liên tục và không có điểm kết thúc và gắn với việc giữ bản sắc văn hóa con người trong từng địa phương, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, huyện Vĩnh Tường, tập trung thực hiện, phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối NTM mới tỉnh Vĩnh Phúc làm việc với cơ quan của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để huyện Vĩnh Tường sớm được công nhận huyện NTM( phấn đấu đầu quý II/2022 hoàn thành). MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả các cuộc vận động xây dựng huyện Vĩnh Tường xanh, sạch, đẹp, văn minh, tuyên truyền vận động các địa phương xây dựng các tuyến đường, xanh, sạch đẹp theo chỉ tiêu được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, cũng như đề xuất xây dựng các mô hình tốt hơn về xây dựng NTM như xử lý môi trường, tăng cường tuyên truyền đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào do các tổ chức phát động. Vận động nhân dân cải thiện vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, khang trang, sạch đẹp, phát huy chủ thể của nhân dân, tạo niềm tin và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM. Với các xã, chú trọng đưa nội dung xây dựng NTM vào các buổi sinh hoạt cấp ủy, tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các nguồn lực, các tổ chức chính trị xã hội tham gia vào các hoạt động xây dựng NTM, đối với các tiêu chí gặp khó khăn phối hợp với Ban chỉ đạo huyện, các cơ quan chuyên môn của huyện để tìm giải pháp thực hiện phù hợp với nguồn lực và điều kiện của từng địa phương, tổ chức rà soát xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xã kiểu mẫu giai đoạn 2022 -2025.

Lê Hồng