Vĩnh Phúc: Triển khai Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường

BVR&MT – Để đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và vệ sinh môi trường trên địa bàn nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, cải thiện môi trường sống, nâng cao sức khỏe của nhân dân, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các giải pháp, tập trung giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Rác thải được đổ ở giữa đường đi và ruộng đồng thuộc địa phận xã Thanh Trù, thành phố Vĩnh Yên (ảnh chụp tháng 7/2022).

UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh khẩn trương hoàn thiện nội dung dự thảo văn bản quy phạm pháp luật Quyết định một số quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn; sớm hoàn thành việc biên soạn, ban hành Sổ tay hướng dẫn và tổ chức tuyên truyền phân loại rác thải tại nguồn; triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc và thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo; tổ chức kiểm tra việc thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt và việc bố trí dành kinh phí sự nghiệp của các xã, thị trấn đã được phân khai cho công tác thu gom, xử lý rác thải của các xã, thị trấn.

Trên cơ sở đó, Sở Tài Nguyên và Môi trường cùng với Sở Tài chính nghiên cứu, thống nhất có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể việc sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường của cấp xã; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, giám sát việc triển khai thực Dự án Nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương của Công ty Cổ phần Môi trường công nghệ Việt; đôn đốc, kiểm tra và giám sát UBND các huyện, thành phố thực hiện việc rà soát, cập nhật các vị trí, địa điểm đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt vào các quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2021-2025 cấp tỉnh và kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố có liên quan thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung địa điểm xây dựng nhà máy xử lý rác thải tập trung và các khu xử lý rác tập trung khác tại các huyện, thành phố để tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Sở Xây dưng theo dõi đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định.

UBND các huyện, thành phố sớm hoàn thành việc rà soát, cập nhật các vị trí tập kết, trung chuyển rác thải; địa điểm đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt để cập nhật, tích hợp vào quy hoạch địa điểm xây dựng; quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp tỉnh và quy hoạch tỉnh để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất; chỉ đạo UBND các xã, thị trấn triển khai tổ chức đấu thầu hoặc đặt hàng giao nhiệm vụ đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện có khoảng 920 tấn rác thải phát sinh/ngày; trong đó, khu vực đô thị 350 tấn/ngày, khu vực nông thôn khoảng 570 tấn/ngày. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo các ngành, địa phương chú trọng thu gom, xử lý rác thải và vệ sinh môi trường; đã ban hành các đề án, kế hoạch thực hiện.

Năm 2021, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy xử lý rác tại xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch công suất 270 tấn/ngày; nhà máy xử lý rác tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc công suất 50 tấn/ngày; cải tạo, nâng công suất nhà máy xử lý rác thải tại thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương lên 150 tấn/ngày; triển khai dự án nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Phúc Yên; nâng công suất nhà máy xử lý nước thải tại thành phố Vĩnh Yên và xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên. Đến nay, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại khu vực nông thôn đạt trên 75%, khu vực đô thị đạt trên 95%…