Vĩnh Phúc: Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2025

(BVR&MT) – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 770 về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng đến năm 2025.

Theo đó, giai đoạn 2016 – 2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các ngành chức năng liên quan tăng cường phối hợp, ưu tiên triển khai các dự án: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất, khoán bảo vệ rừng phòng hộ, trồng cây phân tán. Giai đoạn 2021 – 2025, triển khai một số dự án: Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng phòng hộ; hỗ trợ xây dựng 3 vườn ươm giống cây lâm nghiệp tại các địa phương: Lập Thạch, Sông Lô, Phúc Yên. Tổng nhu cầu vốn đầu tư thực hiện Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 – 2025 đạt gần 540 tỷ đồng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc giao cho các sở, ngành, chức năng liên quan làm tốt công tác phối hợp tổ chức công bố quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được phê duyệt; lập kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm cho các dự án ưu tiên trong quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh; rà soát các dự án chuyển đổi rừng sang mục đích khác; rà soát quy hoạch sử dụng đất để giao, cho thuê đất lâm nghiệp.

UBND các địa phương có rừng phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp tổ chức thực hiện các nội dung quy hoạch, xây dựng các chính sách, giải pháp và biện pháp tổ chức thực hiện quy hoạch theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của ngành, cấp mình.

Hộ gia đình, tổ chức được giao rừng có trách nhiệm quản lý, sử dụng rừng và đất rừng đúng mục đích, đúng quy hoạch và theo quy định của pháp luật.

Đình Tưởng