Vĩnh Phúc: Phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

BVR&MT – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành kế hoạch hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2019, toàn tỉnh Vĩnh Phúc phấn đấu có 100% số xã đạt chuẩn NTM; năm 2020, có 100% số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Sau 8 năm thực hiện, chương trình xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ mặt nông thôn đã có nhiều đổi mới theo hướng khang trang hiện đại, nhiều công trình hạ tầng nông thôn đã được xây mới, nâng cấp đảm bảo đạt chuẩn; đời sống văn hóa tinh thần không ngừng được nâng lên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh trật tự xã hội được giữ vững. Đến nay, toàn tỉnh có 2 huyện Yên Lạc và Bình Xuyên đạt chuẩn NTM; thành phố Vĩnh Yên cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng NTM…

Với quá trình triển khai thực hiện thành công các tiêu chí NTM đó, Vĩnh Phúc vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nguyên nhân chủ yếu do nguồn lực của địa phương có hạn chế trong khi nhu cầu vốn đầu tư xây dựng Nông thôn mới lớn; các chế độ, chính sách của Nhà nước có nhiều thay đổi dẫn đến các thủ tục về đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện; nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, còn có tư tưởng thụ động, trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, nhất là ngân sách tỉnh…

Trong năm 2018 Vĩnh Phúc tiến hành xét, công nhận với 19 xã đã đạt 19/19 tiêu chí; xét, công nhận 14 xã đã đăng ký năm 2017, 2018; thẩm tra, đề nghị thẩm định, xét công nhận huyện, thành phố, đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM là 2 thành phố Vĩnh Yên, Phúc Yên và 1 huyện là Tam Đảo. Năm 2019 thẩm định, đề nghị công nhận huyện Lập Thạch đạt chuẩn NTM. Năm 2020 hoàn thiện hồ sơ thẩm định các huyện Vĩnh Tường, Tam Dương và Sông Lô đạt chuẩn NTM.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt; quyết liệt chỉ đạo, thực hiện các tiêu chí chưa đạt, trong đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí: Giao thông, thủy lợi, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, thu nhập, y tế, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật…

Lập kế hoạch, lộ trình thanh toán nợ các công trình xây dựng NTM hàng năm; tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất, nguồn thu từ bán đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán dứt điểm nợ khối lượng công trình trong xây dựng NTM và đầu tư dự án mới.

Đối với các huyện chưa đạt chuẩn NTM, tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí: Văn hóa, giáo dục, hình thức tổ chức sản xuất, môi trường; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự tham gia tích cực của nhân dân…

Đình Tưởng