Vĩnh Phúc: Giết mổ gia cầm phải đăng ký môi trường với huyện xã

BVR&MT – UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa có quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh.

Quyết định nêu nêu rõ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Quy định này áp dụng cho tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô công suất dưới 50 gia súc/ngày và dưới 500 gia cầm/ngày.” Thải loại chất thải vào môi trường khi chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trong quá trình giết mổ.”

Tổ chức, cá nhân hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (trường hợp UBND cấp xã được UBND cấp huyện ủy quyền bằng văn bản) theo quy định.

Theo dõi, đôn đốc UBND cấp huyện thực hiện quy hoạch giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên dựa bàn tỉnh. Khuyến khích phát triển phương thức giết mổ tập trung theo hướng bán công nghiệp hoặc công nghiệp nhằm hạn chế phát sinh mới cơ sở giết một nhỏ lẻ trong các hộ gia đình.

Phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường với UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã (trường hợp UBND cấp xã được UBND cấp huyện ủy quyền bằng văn bản) và chỉ được triển khai thực hiện hoạt động sau khi được xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường trong kế hoạch được cấp có thẩm quyền xác nhận. Thay đổi cụm từ “Chi cục Thú y” thành cụm từ “Chi cục Chăn nuôi và Thú y”.

Đình Tưởng