Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021

BVR&MT – Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2230/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 được cấp bổ sung tại Quyết định số 890/QĐ-TTg ngày 07/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, tổng dự toán kinh phí là 7.000 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ khoán bảo vệ rừng: 6.543,4 triệu đồng; Chi phí quản lý, kiểm tra, nghiệm thu: 456,6 triệu đồng được sử dụng nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021.

Trên cơ sở quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính kịp thời làm thủ tục cấp kinh phí theo quy định của pháp luật cho các tượng được nhận khoán bảo vệ rừng, gồm: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang cư trú hợp pháp tại địa phương (xã, phường, thị trấn) đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên (rừng tự nhiên sản xuất) do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lý không nằm trong lưu vực được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng tại các xã ngoài các xã khu vực II, khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.