Ủy ban Dân tộc và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025

BVR&MT – Ngày 1/10, Ủy ban Dân tộc (UBDT), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT&DL) đã tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng ký kết chương trình phối hợp, giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao sự phối hợp có trách nhiệm của hai cơ quan trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt sự quan tâm ưu tiên của Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL đến vùng DTTS, đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 là căn cứ, cơ sở để hướng dẫn hai cơ quan, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, đảm bảo khả thi, đúng chức năng, nhiệm vụ với sản phẩm, kết quả cụ thể, chỉ tiêu rõ ràng. Hai cơ quan sẽ cùng nhau phát huy, tiếp nối thành tích của các nhiệm kỳ trước, tiếp tục cụ thể hóa quan điểm của Đảng Nhà nước về công tác dân tộc, về lĩnh vực văn hóa.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh ghi nhận, trân trọng trước những đóng góp của ngành văn hóa đối với vùng đồng bào DTTS; đồng thời đề nghị hai cơ quan ghi nhận, đưa vào kế hoạch hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, nhân lên sức mạnh, góp sức cùng nhau để cùng đến với đối tượng cụ thể, trên cùng địa bàn…

Từ năm 2017 đến nay hai cơ quan đã phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng DTTS&MN đảm bảo kịp thời, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp, các đơn vị của hai cơ quan đã chủ động, tích cực trao đổi thông tin, tham dự các cuộc họp thảo luận, góp ý về những vấn đề liên quan giữa hai bên; chủ động phối hợp về nghiệp vụ, cử cán bộ tham gia xây dựng các dự án luật và các văn bản hướng dẫn thực thi chính sách.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào DTTS; việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng DTTS; các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam lần thứ II; công tác phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Kết quả đạt được trong Chương trình phối hợp hai cơ quan thời gian qua là rất đáng ghi nhận, cũng là để hai bên cùng nhìn lại để cùng tiến xa hơn, chất lượng cao hơn. Tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện, bổ sung thiết chế, thể chế làm tốt hơn công tác dân tộc và phát triển văn hóa; giữ gìn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em theo hướng tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo sự thống nhất, da dạng trong dòng chảy văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển. Bày tỏ trân trọng cảm ơn các lãnh đạo tiền nhiệm, tri ân cộng đồng dân tộc, là những chủ thể, chung tay làm nên hiệu quả của chính sách dân tộc.

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực VH, TT&DL và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào DTTS&MN; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào DTTS&MN trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình MTQG, trọng tâm là Dự án 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do UBDT chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.