Ủy ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

BVR&MT –  Ủy ban Dân tộc vừa ban hành Quyết định 783/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Bảo vệ và phát triển rừng ở Hà Giang giúp bà con phát triển kinh tế.

Kế hoạch Phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019 với mục tiêu: Nâng cao nhận thức, hiểu biết về Pháp luật nói chung và Luật Lâm nghiệp nói riêng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng về vị trí, vai trò của rừng đối cuộc sống của cư dân. Phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín, gắn công tác bảo vệ và phát triển rừng với chương trình giảm nghèo bền vững, thông qua phong tục tập quán vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép. Nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện và phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

Chương trình tập huấn về quản lý, bảo vệ phát triển rừng gắn với công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tập huấn gồm các chuyên đề sau: Chuyên đề 1: Tuyên truyền, phổ biến Luật Lâm nghiệp (Báo cáo viên Hạt Kiểm lâm địa phương) ; Chuyên đề 2: Xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, gắn bảo vệ và phát triển rừng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (Báo cáo viên UBDT hoặc Ban Dân tộc tỉnh);Chuyên đề 3: Thực trạng bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện trong những năm qua, định hướng và giải pháp trong thời gian tới (Báo cáo viên là Lãnh đạo UBND huyện);Chuyên đề 4: Công tác bảo vệ và phát triển rừng thông qua phong tục tập quán truyền thống (Báo cáo viên Ủy ban Dân tộc).

Đối tượng tập huấn: Cán bộ, công chức cấp huyện, xã; các già làng, trưởng bản, người có uy tín (theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số).

Kế hoạch gồm các nội dung sau: Chương trình tập huấn về quản lý, bảo vệ phát triển rừng gắn với công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Hội nghị tuyên truyền tới cộng đồng với hình thức song ngữ; Xây dựng, phát hành phim tài liệu chính luận bằng tiếng dân tộc Thái trong thực hiện các cơ chế chính sách bảo vệ rừng.

Văn Trì (tổng hợp)