Ủy ban Dân tộc dồn sức hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017

BVR&MT – Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chỉ đạo từ nay đến cuối năm các vụ, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành tốt 14 nhiệm vụ trọng tâm.

Tại hội nghị sơ kết công tác dân tộc 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017, diễn ra sang nay, tại Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến chỉ đạo từ nay đến cuối năm các vụ, đơn vị tập trung thực hiện hoàn thành tốt 14 nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan.

Chính sách hỗ trợ đất cho đồng bào dân tộc thiểu số đã giúp đồng bào ổn định sản xuất.

Theo đó, tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị về công tác dân tộc và chính sách dân tộc; hoàn thiện các đề án, chính sách trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tăng cường quản lý, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tăng cường theo dõi, nắm tình hình, đồng thời tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thu hút đầu tư thực hiện Chương trình 135 và các chính sách khác; tăng cường nghiên cứu khoa học, điều tra cơ bản nhằm cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận và thực tiễn phục vụ xây dựng chủ trương, đường lối công tác dân tộc và chính sách dân tộc…

Đào tạo nghề cho thanh niên dân tộc thiểu số.

Tại hội nghị sơ kết Ủy ban Dân tộc cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung nguồn lực thực hiện các chính sách dân tộc mới ban hành giai đoạn 2016 – 2020. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong việc bố trí, phân bổ nguồn vốn, hướng dẫn, trả lời, góp ý, thẩm định, ban hành chính sách dân tộc…

Trồng rừng thay thế nương rẫy giúp đồng bào có thêm thu nhập từ dịch vụ môi trường rừng.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2017, nhiều đề án chính sách đã được Ủy ban Dân tộc xây dựng, trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đúng thời hạn; các nhiệm vụ đề ra cũng như được giao thực hiện đầy đủ, kịp thời…