UBDT: Cấp 01 tỷ đồng cho giáo dục pháp luật đồng bào vùng DTTS và miền núi 2019

BVR&MT – Ngày 13/03/2019, Ủy ban Dân tộc vừa ra Quyết định 120/QĐ-UBDT ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 theo Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”.

Bà con dân tộc Cơ Tu ở Tây Giang, Quảng Nam tổ chức lễ hội tạ ơn rừng hàng năm.

Theo đó, Ủy ban Dân tộc dự kiến sẽ chi 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng) cho Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 với các nội dung chính: Tổ chức hội nghị điểm phổ biến giáo dục pháp luật; Tọa đàm điểm chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số tỉnh;Duy trì mô hình điểm phổ biến, giáo dục pháp luật; Kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Mục đích triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp về phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng đặc thù là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của người dân; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bám sát nội dung, nhiệm vụ tại Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ. – Các hoạt động phải đảm bảo tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, có sự lồng ghép với các Chương trình, đề án có nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật; ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; hình thức đa dạng, sáng tạo, nội dung phù hợp với nhu cầu, đặc điểm, phong tục tập quán, văn hóa – truyền thông của từng dân tộc, vùng miền.

Văn Trì