Tuyên Quang: UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp tuyên truyền với Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường

BVR&MT – Ngày 02/12/2017 UBDN tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Công văn số:3817/UBND-KGVX gửi các sở: Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn; Lao động Thương binh & Xã hội; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, UBND huyện, thành phố về việc phối hợp thực hiện tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo trên địa bàn tỉnh.

Công văn của UBND tỉnh Tuyên Quang gửi các sở về việc phối hợp tuyên truyền với Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Nội dung công văn nêu rõ: Sau khi xem xét công văn số 82/CV-BVR&MT ngày 24/11/2017 của Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường, về việc phối hợp hợp tác tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

UBND tỉnh có ý kiến: Đông ý để Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường thực hiện tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 tại tỉnh Tuyên Quang.

Giao sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp liên quan và UBND huyện, thành phố xem xét, chuẩn bị nội dung giúp Tạp chí điện tử Bảo vệ Rừng và Môi trường thực hiện tuyên truyền Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh.

Phượng Long