Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020”

BVR&MT – UBND thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định số 579/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hợp tác xã nông nghiệp trồng rau ứng dụng khoa học kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2020 có 908 HTX hoạt động hiệu quả. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 500 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả.

Phần đấu có trên 30 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; các quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, huyện, thị xã (sau đây gọi tắt là các huyện) có từ 01 đến 02 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp do ứng dụng công nghệ cao lên hơn 2,0 lần so với phương thức thông thường. Tăng tỷ lệ hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự động, công nghệ thông tin và công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp.

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu kém để phần đấu có trên 300 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 371 hợp tác xã nông nghiệp trung bình và yếu).

Tạo điều kiện thành lập mới từ 60 hợp tác xã nông nghiệp trở lên theo định hướng phát triển của các huyện và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả.

Nhiệm vụ trọng tâm cần đạt đó là: Xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã yếu kém đã ngừng hoạt động; Nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém để đạt tiêu chí có hiệu quả; Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động hiệu quả; Tạo điều kiện thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả; Phát triển liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp; Hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp đến năm 2020; Hỗ trợ phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản.

Giao Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, kiểm tra thực hiện theo kế hoạch. UBND các huyện cần căn cứ vào nội dung kế hoạch, chủ động xây dựng kế hoạch phát triển của từng địa phương theo giai đoạn cho phù hợp. Đồng thời tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền vận động, tạo điều kiện phát triển các loại hình hợp tác xã mới phù hợp, hiệu quả hơn trong nông nghiệp, nông thôn.

Thạch Thảo