Triển khai Luật Đất đai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 222/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai Luật Đất đai số 31/2024/QH15, nhằm tổ chức thi hành Luật Đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực và hiệu quả; xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật; nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai.

Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, trình Chính phủ ban hành, ban hành theo thẩm quyền trong tháng 5 tới. Cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành 6 nghị định; ban hành theo thẩm quyền 4 thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai. Đồng thời, xây dựng và triển khai chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai; phổ biến, tuyên truyền trên Cổng/Trang Thông tin điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Chính phủ ban hành 2 nghị định, ban hành theo thẩm quyền 1 thông tư; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Chính phủ ban hành 1 nghị định; cập nhật bổ sung vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP; Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 1 quyết định; Bộ Nội vụ ban hành 1 thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án để Chính phủ trình Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị quyết thí điểm về việc tách giải phóng mặt bằng, tái định cư khỏi dự án đầu tư, trình trước ngày 10/3/2024.

Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai; mở chuyên trang, chuyên mục giới thiệu những nội dung đổi mới quan trọng của Luật Đất đai. Trước mắt, trong quý I và quý II này mở đợt phổ biến, tuyên truyền Luật Đất đai rộng rãi trước khi luật có hiệu lực thi hành.

Tags:
CHIA SẺ