Triển khai 3 nhiệm vụ lập quy hoạch trọng điểm về bảo vệ môi trường

BVR&MT – Ông Nguyễn Văn Tài – Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, năm 2021 Tổng cục sẽ chủ trì thực hiện 3 nhiệm vụ lập quy hoạch trọng điểm về bảo vệ môi trường.

Ảnh minh họa.

Theo đó, 3 quy hoạch trọng điểm về môi trường gồm: Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm và Quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Để triển khai các nhiệm vụ quy hoạch trên, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với các đơn vị để Điều tra thu thập thông tin dữ liệu chuyên sâu phục vụ lập quy hoạch; điều tra, đánh giá, xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp; xây dựng các bản đồ quy hoạch; xác định Danh mục dự án quan trọng quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư và thứ tự ưu tiên thực hiện; xây dựng cơ sở dữ liệu về quy hoạch theo yêu cầu chung của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

Theo Tổng cục Môi trường, việc lập quy hoạch môi trường quốc gia là hoạt động lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Các quy hoạch xây dựng cần phải dựa trên mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường dựa trên kết quả phân tích các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ quy hoạch; định hướng phát triển kinh tế – xã hội và tác động đến môi trường trong kỳ quy hoạch; các yếu tố nhạy cảm về môi trường; hệ thống các quan điểm mục tiêu về phát triển gắn với quản lý, bảo vệ môi trường, kinh nghiệm quốc tế về bảo vệ môi trường trong kỳ quy hoạch.

Đồng thời, định hướng xác lập các vùng môi trường; thiết lập khu vực bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung; thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường trong kỳ quy hoạch./.