Tránh lợi ích nhóm trong việc thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

BVR&MT – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc thẩm định các văn bản phải tránh lợi ích nhóm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

6 tháng cuối năm, Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục cụ thể hóa những định hướng, chủ trương của Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến các lĩnh vực công tác của Bộ, ngành Tư pháp, nhất là Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ, hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong công tác rà soát, thẩm định, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành ban hành hoặc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh nhằm khắc phục triệt để tình trạng nợ ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các luật, pháp lệnh, nghị quyết mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV; xây dựng, trình Chính phủ, Quốc hội đề nghị xây dựng Luật Công chứng (sửa đổi).

Bộ, ngành Tư pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung và tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực tiễn, nhất là các quy định liên quan đến việc thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế theo chỉ đạo của Ban Bí thư; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự, tổ chức theo dõi việc thi hành án các bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án về vụ án hành chính theo đúng quy định.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm được Bộ, ngành Tư pháp tập trung thực hiện là: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; tăng cường quản lý nhà nước về hợp tác với nước ngoài về pháp luật…

Ngày 19/7, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp trong cả nước. Bộ trưởng khẳng định, kết quả mà Bộ, ngành Tư pháp đạt được đã đóng trực tiếp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Để tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, Bộ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp, thi hành án dân sự các cấp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cuối năm.

Toàn ngành tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, kết luận của Đảng; triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Lưu ý đến công tác thẩm định các văn bản, Bộ trưởng cho rằng, trong bối cảnh cả hệ thống chính trị đang quyết tâm đấu tranh phòng, chống tham nhũng, việc thẩm định các văn bản phải tránh lợi ích nhóm. Bên cạnh đó, phải đẩy mạnh kiểm tra, rà soát văn bản có trọng tâm, trọng điểm; đôn đốc, bảo đảm kết luận kiểm tra được thực hiện kịp thời, đúng pháp luật; chú trọng xử lý kết quả rà soát các quy định pháp luật mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở đề xuất hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực của Bộ, ngành, địa phương.

Công tác thi hành án những tháng cuối năm cần tập trung vào các vụ việc phức tạp, kéo dài, xử lý thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và án tín dụng, ngân hàng…

Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Nguyễn Quốc Hoàn cho biết, 6 tháng đầu năm, toàn ngành thực hiện 94 nhiệm vụ, đã hoàn thành 63 nhiệm vụ, không có nhiệm vụ quá hạn. Bên cạnh đó, Bộ đã tiếp nhận, trả lời 304 kiến nghị, đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ của các bộ, ngành, địa phương, trong đó, có 131 kiến nghị được gửi qua các báo cáo sơ kết 6 tháng và 33 phản ánh, kiến nghị gửi qua Cổng Dịch vụ công quốc gia thuộc thẩm quyền.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Công tác tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật được Bộ, ngành Tư pháp coi trọng, là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Trong 6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 255 văn bản quy phạm pháp luật. Các địa phương ban hành hơn 1500 văn bản quy phạm pháp luật cấp tỉnh, trên 1300 văn bản quy phạm pháp luật cấp huyện và 478 văn bản quy phạm pháp luật cấp xã. Bộ, ngành Tư pháp đã tổ chức thẩm định 8 đề nghị xây dựng văn bản và 78 dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức Pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 236 dự thảo. Các Sở Tư pháp thẩm định 142 đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 2.218 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Các Phòng Tư pháp thẩm định 1.432 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Công tác thi hành án dân sự được Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Trong 9 tháng (từ 1/10/2021 đến hết tháng năm 2022), Hệ thống Thi hành án dân sự đã thi hành xong 348.490 việc (đạt 64,35%), với trên 52.166 tỷ đồng (đạt 29,47%). Kết quả theo dõi thi hành án hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực, đã thi hành xong 94 việc.