TP. Lai Châu: Tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai một số luật mới

BVR&MT – Ngày 1/11/2020, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố Lai Châu tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai một số luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua và một số văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh mới ban hành.

Đồng chí Nguyễn Thủy Tiên đã phổ biến, quán triệt về Luật Thanh niên và những điểm mới quy định trong Luật Thanh niên năm 2020.

Hội nghị đã quán triệt nội dung cơ bản các Luật: Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14; Dự bị động viên; Dân quân tự vệ; Thanh niên; Hòa giải, đối thoại tại tòa án; Doanh nghiệp; Đầu tư; sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội số 65/2020/QH14. Đồng thời triển khai các Nghị quyết: số 14/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 về quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; số 15/2020/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 quy định về chính sách hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công tỉnh và bộ phận “một cửa” cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Ngoài ra, còn phổ biến các Quyết định: số 26/2020/QĐ-UBND, ngày 16/7/2020 về ban hành quy chế phối hợp trong quản lý Nhà nước về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu; số 30/2020/QĐ-UBND, ngày 25/8/2020 về Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2030; số 37/2020/QĐ-UBND, ngày 29/9/2020 của UBND tỉnh về giao số lượng, bố trí cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thông qua Hội nghị nhằm đưa các chính sách pháp luật đi vào cuộc sống. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân cũng như cộng đồng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Hoàng Tôn