TP Hà Nội: Hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020

BR&MT – UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020. Tạo điều kiện cho các làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Ảnh minh họa.

Đây là Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 28/05/2020 của UBND TP Hà Nội về việc hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020. Chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng tại các khu vực làng nghề, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường làng nghề; tăng cường năng lực cho các cán bộ làm công tác quản lý môi trường làng nghề cấp cơ sở; khuyến khích các hoạt động sản xuất hướng tới xây dựng làng nghề sinh thái thân thiện với môi trường.

Xem thêm:

Xuất hiện một số bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường

Đại hội Đảng quận Ba Đình – Đại hội điểm cấp quận đầu tiên của Hà Nội

Tạo điều kiện cho các làng nghề, làng nghề truyền thống phát triển theo hướng bền vững, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Làm cơ sở tham mưu cho UBND TP Hà Nội ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường làng nghề.

Đối tượng nhận hỗ trợ là các làng nghề trên địa bàn Hà Nội đang làm thủ tục đề nghị công nhận và làng nghề đã được UBND TP công nhận danh hiệu làng nghề, làng nghề truyền thống có nghề thuộc danh mục phải đánh giá tác động môi trường quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015, của Chính phủ chưa được hỗ trợ đánh giá tác động môi trường từ ngân sách, có nhu cầu hỗ trợ và được UBND quận, huyện, thị xã có văn bản đề nghị hỗ trợ từ ngân sách TP.Nội dung chính hỗ trợ là đánh giá hiện trạng môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội làng nghề. Đánh giá, dự báo các nguồn thải và tác động của làng nghề đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Đánh giá, dự báo, xác định biện pháp quản lý rủi ro của làng nghề đến môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Biện pháp xử lý chất thải của làng nghề. Các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Chương trình quản lý và giám sát môi trường. Phương án tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường.

Văn Trì (Tổng hợp)