Tổng kết 20 năm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể

BVR&MT – Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Nghị quyết số 13-NQ/TW) vừa có văn bản yêu cầu tiến hành công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết một cách khẩn trương, nghiêm túc, lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bảo đảm việc tổng kết và triển khai hội nghị theo đúng kế hoạch, tiến độ thời gian đã đề ra.

Thời gian qua, xuất hiện nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới hiệu quả.

Tỉnh ủy, thành ủy các địa phương phân công một đồng chí trong Thường trực trực tiếp chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 13-NQ/TW ở cấp huyện và cấp tỉnh một cách thực chất, tránh hình thức, nhằm đánh giá đúng thực trạng tình hình ở địa phương; rút ra bài học kinh nghiệm để kiến nghị Ban Chỉ đạo Trung ương tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền xem xét, ban hành Nghị quyết về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong bối cảnh, tình hình mới của đất nước.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Kế hoạch và Đề cương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (KTTT).

Việc tổng kết nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện và tình hình phát triển KTTT sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW gồm: kết quả đạt được và những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đề xuất định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả KTTT, hợp tác xã (HTX) đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, phục vụ việc hoàn thiện thể chế, xây dựng dự thảo Nghị quyết mới của Trung ương về KTTT.

Các địa phương trên cả nước tiến hành tổng kết và tổ chức Hội nghị tổng kết ở cấp huyện (chậm nhất trong tháng 9/2021); cấp tỉnh (chậm nhất trong tháng 10/2021).

Trước ngày 25/10/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực nông nghiệp. Liên minh HTX Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị toàn quốc về tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trong lĩnh vực phi nông nghiệp.

Trong tháng 12/2021, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chủ trì, phối hợp Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết.