Tọa đàm: Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến Kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu

BVR&MT – Sáng 24/5 tại Khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng đã diễn ra buổi tọa đàm với chủ đề “Các tổ chức xã hội ở Việt Nam hướng đến kế hoạch quốc gia về thích ứng với biến đổi khí hậu” (BĐKH).

Nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội vào quá trình xây dựng Kế hoạch quốc gia về thích ứng với BĐKH (NAP)”, tọa đàm do Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD) phối hợp với Mạng lưới các Tổ chức Phi chính phủ Việt Nam và BĐKH (VNGO&CC) và nhóm làm việc về BĐKH (CCWG) triển khai từ tháng 4/2018.

Đến tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu.

Đến tham dự tọa đàm có ông Nguyễn Tuấn Quang, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu, bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch Mạng lưới VNGO&CC, cùng các đại biểu của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ NN&PTNT.

Tọa đàm tổ chức với mục tiêu Cập nhật về tiến trình xây dựng NAP, CSA và về sự tham gia của các bên liên quan, các tổ chức xã hội vào tiến trình này. Đồng thời chia sẻ, trao đổi những kết quả của VNGO&CC trong tiến trình hướng tới việc xây dựng và triển khai NAP, CSA.

Bà Vũ Thị Bích Hợp, Chủ tịch Mạng lưới VNGO&CC phát biểu tại buổi khai mạc tọa đàm.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Vũ Thị Bích Hợp, chủ tịch Mạng lưới VNGO&CC cho biết: Một trong những nguyên tắc xây dựng căn bản đối với Kế hoạch Quốc gia Thích ứng với BĐKH (NAP) giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn 2050 là cần đảm bảo đó là một quá trình có sự tham gia của các bên liên quan, không chỉ là các cơ quan chính phủ mà còn là các đơn vị, tổ chức ngoài nhà nước như: tổ chức xã hội, cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương. Trên cơ sở các hoạt động và kết quả thu được từ thực tiễn với rất nhiều mô hình thích ứng đã được triển khai thành công tại cộng đồng, VNGO&CC, CCWG mong muốn được đóng góp và tham gia tích cực, hiệu quả vào quá trình từ tham gia xây dựng tới thực hiện NAP.

Cũng trong buổi tọa đàm, ông Vũ Quốc Anh, Điều phối viên Nhóm công tác về BĐKH tại Việt Nam (CCWG) cũng đưa ra 03 khuyến nghị cho việc áp dụng CVA vào kế hoạch Thích ứng Quốc gia của Việt Nam. Thứ nhất, chính quyền địa phương điều kiện để các CSO được tham gia vào quá trình đánh giá cập nhật rủi ro khí hậu cũng như xây dựng, giám sát, đánh giá các mô hình thích ứng. Thứ hai, Chính quyền và các cơ quan chuyên môn: cần cởi mở hơn trong việc chia sẻ, tiếp cận cơ sở dữ liệu, thông tin cho CSO và cộng đồng và thứ ba là, các kết quả đánh giá CVA và những sáng kiến thích ứng cần được chính quyền ghi nhận và chia sẻ, truyền thông rộng rãi tại địa phương.

Ông Vũ Thế Thường, cán bộ Trung tâm SRD trình bày những kinh nghiệm của Mạng lưới VNGO&CC trong hoạt động hỗ trợ ứng phó với BĐKH.

Trình bày về những điểm mạnh, thành công chung của các hoạt động hỗ trợ ứng phó với BĐKH của TCXH, ông Vũ Thế Thường, cán bộ Trung tâm SRD nhấn mạnh việc tăng cường bằng chứng về các chiến lược, mô hình thích ứng hiệu quả về chi phí, nguồn lực phù hợp với bối cảnh địa phương, có tiềm năng nhân rộng và cung cấp hiểu biết về tác động của chính sách. Bên cạnh đó, lồng ghép và đánh giá hiệu quả các dự án về ứng phó với BĐKH vào trong các chương trình ứng phó BĐKH và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Đồng thời tăng cường năng lực của cán bộ địa phương tham gia dự án về quản lý dự án, đặc biệt là về tài chính và truyền thông. Ngoài ra nâng cao nhận thức của các bên liên quan tại địa phương về thích ứng BĐKH, trọng tâm các tiêu chí thích ứng với BĐKH.

Các đại biểu tham dự đặt câu hỏi cho buổi tọa đàm.

Thông qua buổi tọa đàm này, Mạng lưới NGO mong muốn được cập nhật về tiến trình xây dựng NAP, CSA và về sự tham gia của các bên liên quan, các tổ chức xã hội vào tiến trình này, cũng như mong muốn tiếp tục tham gia trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện NDC, NAP, NAP AG, CSA.

Các đại biểu tham dự chụp hình lưu niệm.

Thạch Thảo