Tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn

BVR&MT – Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia vừa ký quyết định 31/QĐ-BCĐCTMTQG ban hành kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Huyện Việt Yên Bắc Giang hoàn thành huyện Nông thôn mới năm 2018.

Mục đích của kế hoạch là đánh giá toàn diện, tổng thể kế hoạch và tác động của 10 năm thực hiện Chương trình, trong đó, tập trung đánh giá những mặt được, chưa được, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện chương trình; đề xuất các nguyên tắc, chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp chủ yếu triển khai chương trình giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2030; tổ chức tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Theo đó, hình thức tổ chức tổng kết tại Trung ương như sau: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với một số địa phương tổ chức 05 Hội nghị vùng. Mỗi Hội nghị khoảng 01 ngày, trong đó có Chương trình thăm quan thực tế một số mô hình xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Các Bộ, ngành Trung ương căn cứ nội, dung, nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, chủ động tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất định hướng thực hiện trong giai đoạn sau năm 2020.

Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình giai đoạn 2010 -2020.  Trong nội dung này có đề cập đến Quyết định 1980/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Văn Trì