Thực hiện tốt công tác phối hợp là góp phần đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển

BVR&MT – Chiều 11/10, Ủy ban Dân tộc và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (phải) và đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2017-2021, Ban cán sự Đảng của Ủy ban Dân tộc và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết quan tâm đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) có hiệu quả.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh: “Khi đề cập đến công tác dân tộc cần nghiền ngẫm, soi rọi vào các Nghị quyết của Đảng về công tác dân tộc. Khi đề cập đến phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS&MN cần nghiên cứu kỹ Nghị quyết 88 của Quốc hội. Bản chất của Chương trình mục tiêu quốc gia là tích hợp 118 chính sách khác nhau về vùng đồng bào DTTS&MN. Như vậy, tổ chức hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ cơ bản, căn cơ để góp phần đưa vùng đồng bào DTTS&MN phát triển”.

Theo đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, chương trình phối hợp giữa hai cơ quan nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ và Ủy ban Dân tộc trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS&MN; góp phần tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường mối quan hệ phối hợp công tác, trao đổi thông tin giữa Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan công tác dân tộc các cấp.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Ban Thường trực Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, hàng năm hai cơ quan xây dựng kế hoạch phối hợp công tác cụ thể, phù hợp với thực tế và tổ chức thực hiện có hiệu quả thiết thực các nội dung chương trình phối hợp hai bên đã ký, chống hình thức, lãng phí.

Trên cơ sở phát huy kết quả chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2021, hai cơ quan đã thống nhất chương trình phối hợp trong giai đoạn 2021-2025 với 8 nội dung, nhiệm vụ cụ thể: Phối hợp tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, về chính sách đối với vùng DTTS&MN; tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS nâng cao cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá cách mạng Việt Nam.

Phối hợp triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh vùng đồng bào DTTS&MN; tổ chức các cuộc vận động, phong trào yêu nước, vận động bà con các dân tộc phát huy tinh thần chủ động, tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế và mục tiêu giảm nghèo.

Phối hợp xây dựng mô hình điểm hướng dẫn bà con phát triển kinh tế, xây dựng gia đình và xây dựng cộng đồng văn minh tiến bộ. Phối hợp công tác kiểm tra, giám sát, khảo sát tình hình thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào dân tộc và chính sách dân tộc. Phối hợp xây dựng, thẩm định các đề án, đề tài nghiên cứu về tình hình dân tộc và công tác dân tộc.

Phối hợp trong công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ làm công tác dân tộc; phối hợp giới thiệu đại biểu là người DTTS tham gia ứng cử để bầu vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và tham gia vào các cơ quan lãnh đạo của các tổ chwucs chính trị xã hội, tổ chức xã hội.

Chú trọng bồi dưỡng và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS; quan tâm thực hiện các chính sách nhằm động viên các già làng, trưởng bản và người có uy tín; hằng năm phối hợp tổ chức gặp mặt và giao lưu các già làng, trưởng bản và người có uy tín các khu vực.

Phối hợp với Bộ đội biên phòng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các DTTS chấp hành các quy định pháp luật về bảo vệ chủ quyền biên giới; hướng dẫn nhân dân nắm vững quy định về các hoạt động giữa nhân dân hai bên khu vực biên giới nhằm tăng cường sự gắn bó với nhân dân các nước láng giềng, xây dựng đường biên giới hữu nghị. Phát huy vai trò của người dân khu vực biên giới thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới miền núi, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng của đất nước.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến; có biện pháp nhân rộng những mô hình tiêu biểu trong đồng bào các DTTS. Phối hợp thăm, chúc mừng và động viên bà con các dân tộc nhân dịp các ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của đất nước, ngày lễ của các dân tộc. Duy trì việc cung cấp thông tin hai bên để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp công tác giữa hai cơ quan giai đoạn 2017-2021.