Thực hiện giao khoán bảo vệ hơn 64.000 ha rừng ở Quảng Nam

BVR&MT – Thực hiện cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh, đến nay, Quảng Nam đã thực hiện khoán bảo vệ hơn 64.000ha rừng cho 296 cộng đồng (bình quân 200ha/cộng đồng) và 258 hộ (bình quân 12ha/hộ).

Rừng ở phía tây Quảng Nam.

Trong đó, rừng giao khoán là rừng tự nhiên do UBND xã quản lý với diện tích hơn 63.000ha và gần 1.100ha thuộc lâm phận Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh.

Ngoài ra, thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2018, đến nay, toàn tỉnh cũng đã trồng được hơn 2.760ha rừng sản xuất, đạt 31%; chăm sóc rừng (lần 1) đạt 100%; giao khoán quản lý bảo vệ hơn 388.000ha, đạt hơn 92%; trồng rừng thay thế được gần 2.000ha, đạt gần 94%.

Được biết, Quảng Nam hiện có gần 672.000ha rừng, trong đó rừng tự nhiên chiếm hơn 455.000ha, rừng trồng hơn 216.000ha và độ che phủ rừng đạt 57,3%. Trong số này có gần 140.000ha rừng đặc dụng, hơn 315.000ha rừng phòng hộ và hơn 274.000ha rừng sản xuất.

Minh Ngọc