Thủ tướng đồng ý chuyển mục đích sử dụng đất tại Cao Bằng

BVR&MT – Thủ tướng Chính phủ đồng ý để UBND tỉnh Cao Bằng quyết định chuyển mục đích sử dụng 11,61 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh Cao Bằng chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định.

Hoàng Tôn