Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững (2016 -2020)

Căn cứ vào Luật tổ chức Chính phủ ngày 19/6/2015

Căn cứ vào Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội khóa 13 về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020.

Căn cứ vào Quyết định số: 398/QĐ-TTg ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội khóa 13.

Căn cứ vào Quyết định số: 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016- 2020.

Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã biên giới của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số: 900/QĐ-TTg, phê duyệt danh sách 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, xã biên giới của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

Theo đó, những xã được ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư là 2.103 xã, ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 2 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Cũng theo quyết định này, Quyết định số: 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016 phê duyệt các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 có hiệu lực.

Danh sách các xã thuộc diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số: 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ

Theo Quyết định số 900/QĐ-TTg ngày 20/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Cao Bằng có 156 xã được phê duyệt đầu tư theo Chương trình 135 là tỉnh có có số xã được phê duyệt đầu tư theo Chương trình 135 là nhiều nhất, riêng huyện Hòa An có 18 xã, huyện có số xã ít nhất là Phục Hòa 6 xã. Đứng thứ 2 là tỉnh Hà Giang có 136 xã, đứng đầu tỉnh là huyện Hoàng Su Phì có 23 xã được phê duyệt trong đợt này, huyện Bắc Quang ít nhất có 3 xã.  Tỉnh có số xã ít nhất được hưởng đầu tư theo Chương trình 135 là tỉnh Hậu Giang có 4 xã ở 2 huyện Long Mỹ: 2 xã, Phụng Hiệp: 2 xã. Tỉnh Ninh Bình có 5 xã là tỉnh đứng thứ 2 có ít xã được phê duyệt trong đợt này, cả 5 xã đều ở huyện Nho Quan.

Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/02/2016, có 2.275 xã của 48 tỉnh, thành, trong đó thánh phố Hà Nội có 2 xã là Ba Vì thuộc huyện Ba Vì và xã An Phú thuộc huyện Mỹ Đức.

So với năm 2016, năm 2017 số xã được hỗ trợ đầu tư theo Chương trình 135 đã giảm 136 xã và 2 tỉnh, thành điều này đã minh chứng Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020 do Ủy ban Dân tộc đang triển khai đã đi vào hiệu quả thực chất.

Phượng Long