“Thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, có hành động đúng, tinh thần làm việc hết lòng vì đồng bào DTTS”

BVR&MT – Đó là ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh tại buổi làm việc với Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT) liên quan đến nhiệm vụ, định hướng phát triển của Vụ và Ban Quản lý dự án PEMU, ngày 10/5, tại trụ sở Ủy ban Dân tộc (UBDT). Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc UBDT, chuyên gia tư vấn…

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh chủ trì buổi làm việc với Vụ HTQT.

Theo báo cáo của Vụ HTQT, thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo UBDT giao, Vụ đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về công tác đối ngoại, trong đó có giải pháp thu hút nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản lý, nhất là FDI hướng vào các lĩnh vực ưu tiên của đất nước và thực hiện Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội Phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Triển khai Thỏa thuận Hợp tác đã ký với Lào, Campuchia, Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan và nghiên cứu, đề xuất hợp tác với các đối tác khác như Bắc Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc; chủ trì xây dựng Đề án “Bảo vệ Báo cáo quốc gia lần thứ 5 của Việt Nam thực thi Công ước quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc” (Công ước CERD); công tác Nhân quyền và thực hiện Công ước, Điều ước, Pháp luật quốc tế; tổ chức triển khai thực hiện các dự án tài trợ nước ngoài mà UBDT đã ký với các nhà tài trợ nước ngoài…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Vụ sẽ rà soát, đánh giá lại thực trạng công tác tổ chức, năng lực thực hiện và chức năng, nhiệm vụ của Vụ và hình thành chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, tăng cường năng lực tương xứng để có thể đảm nhận các nhiệm vụ đối ngoại được giao.

Theo đó, định hướng phát triển Vụ theo hướng trở thành đầu mối đối ngoại mạnh mẽ, vững chắc, nâng dần vị thế của UBDT trong giai đoạn 2022 – 2025 và tiếp tục được củng cố, tăng cường hơn nữa trong giai đoạn tiếp theo. Nghiên cứu và hình thành chiến lược đối ngoại giai đoạn từ nay đến năm 2030; kế hoạch đối ngoại hằng năm, trung hạn và dài hạn để làm cơ sở thực hiện các hoạt động cụ thể. Vụ tập trung vào 3 trục phát triển chính: Hợp tác khu vực; công tác nhân quyền, Công ước, Điều ước, pháp luật quốc tế và hợp tác phát triển.

Đối với dự án PEMU, căn cứ Quyết định 167/QĐ-UBDT ngày 18/3/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về phê duyệt danh mục vị trí việc làm của Ban Quản lý các Chương trình, dự án sử dụng nguồn tài trợ nước ngoài của UBDT, Ban Quản lý dự án PEMU có nhiệm vụ lập kế hoạch thực hiện các chương trình, dự án; thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng; quản lý tài chính, tài sản và giải ngân; công tác hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình; công tác giám sát, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện các chương trình, dự án; công tác nghiệm thu, bàn giao, quyết toán các chương trình dự án…

Định hướng hoạt động từ nay đến năm 2025, Ban Quản lý dự án PEMU phát triển thành đầu mối đề xuất, triển khai thực hiện các chương trình, dự án của UBDT. Bên cạnh đó phát triển được đội ngũ có chuyên môn cao trong vận động, huy động các nguồn lực xã hội góp phần phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, có đủ năng lực đề xuất và triển khai hiệu quả các chương trình dự án có nguồn vốn nước ngoài mới, bao gồm cả nguồn vốn FDI.

Tại buổi làm việc, tập thể lãnh đạo và chuyên viên Vụ HTQT kiến nghị Bộ trưởng, Chủ nhiệm và lãnh đạo UBDT quan tâm đến công tác cán bộ, kiện toàn bộ máy, chế độ chính sách, điều kiện làm việc… tạo điều kiện tốt nhất để Vụ và Ban Quản lý dự án PEMU thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Vụ HTQT trong thực hiện chức năng nhiệm vụ được lãnh đạo UBDT giao và những nhiệm vụ phát sinh, trong đó có vai trò của tập thể vụ và từng cá nhân.

Nêu bật những kết quả có nhiều khởi sắc, cũng như những khó khăn, thách thức trong thực hiện nhiệm vụ của Vụ trong giai đoạn mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị tập thể lãnh đạo, chuyên viên Vụ phải thay đổi nhận thức, thay đổi hành vi, có hành động đúng, làm việc hết lòng vì đồng bào DTTS. Bên cạnh đó, cần có quyết tâm cao, xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể hằng năm, kế hoạch, chiến lược dài hạn.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đề nghị Vụ HTQT rà soát lại toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, cần thiết đề xuất sửa đổi, bổ sung. Tham mưu hiệu quả về công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại Nhân dân, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư nước ngoài từ nguồn vốn đến vấn đề an sinh xã hội, hỗ trợ kỹ thuật… Trên cơ sở bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; nắm kỹ chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, ngoại giao, cũng như chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia và các quy định hiện hành.

Về nhiệm vụ cụ thể và định hướng phát triển của Vụ trong giai đoạn tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm đồng tình và yêu cầu Vụ cụ thể hóa các mảng công việc theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện có lộ trình, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bảo đảm đúng quy trình, chất lượng; xây dựng tập thể đoàn kết, trách nhiệm, làm việc hiệu quả; tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại buổi làm việc Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của Vụ HTQT và đề nghị các vụ, đơn vị liên quan tham mưu, giải quyết theo thẩm quyền.