Thành lập BQL Dự án Hỗ trợ ứng phó BĐKH ở rừng và đồng bằng Việt Nam

BVR&MT – UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành Quyết định 3030/QĐ-UBND ngày 7/12/2018, về việc thành lập Ban quản lý Dự án Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu ở rừng và đồng bằng Việt Nam tại tỉnh Sơn La. Thời gian triển khai dự án từ năm 2018-2020.

Là đại diện cho cơ quan quản lý thực hiện Dự án tại địa phương trong việc triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và là đầu mối tại địa phương về các việc liên quan đến dự án.

Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động và ngân sách chi tiết của Dự án tại địa phương trên cơ sở kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm của Dự án, lập dự toán và báo cáo quyết toán hàng năm trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đặt tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. Về cơ cấu tổ chức, Ban Quản lý dự án gồm 8 cán bộ; trong đó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đồng thời là Giám đốc Ban Quản lý dự án, kiêm nhiệm 40% thời gian làm việc cho dự án.

Ảnh minh họa.

Nhiệm vụ của Ban quản lý Dự án là thực hiện chương trình dự án theo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng và nguồn lực nêu trong văn kiện chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và điều ước quốc tế về ODA ký kết với nhà tài trợ theo quy định.

Chủ trì, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Dự án tại địa phương bảo đảm dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, cũng như đạt được các mục tiêu và mốc thời gian đặt ra. Thực hiện các gói thầu mua sắm theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và các quy định đấu thầu của nhà tài trợ…

Được biết, Dự án Hỗ trợ ứng phó BĐKH ở rừng và đồng bằng Việt Nam giai đoạn 3 được dự kiến thực hiện từ năm 2018-2020, với tài trợ từ Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID 5 triệu USD và hơn 643.000 USD vốn đối ứng, tại 4 tỉnh Sơn La, Quảng Ninh, Thanh Hóa và Lâm Đồng.

Dự án nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển dịch vụ môi trường rừng tại Việt Nam với nội dung chính về chi trả dịch vụ môi trường rừng với dịch vụ hấp thụ và lưu trữ cacbon của rừng; hệ thống giám sát, đánh giá trong chi trả chi trả dịch vụ môi trường rừng; chi trả điện tử trong chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Hoàng Tôn