Tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

BVR&MT –  Nhằm nâng cao ý thức phòng chống dịch trong cộng đồng, tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình hình mới của công văn số 9112-CV/BTGTW ngày 10/08/2020 của Ban Tuyên giáo trung ương, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 830 – CV/BTG đề nghị các đảng ủy trực thuộc tập trung triển khai các nhiệm vụ mới.

Năm nhiệm vụ bao gồm:

  1. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt thực hiện nghiêm lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch.
  2. Phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan, ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kiểm tra giám sát theo thẩm quyền trong việc thực hiện công tác tuyên truyền về biện pháp phòng chống dịch, phát huy những kết quả đạt được, áp dụng mô hình tuyên truyền hiệu quả, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Công văn số 830 – CV/BTG của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

3. Chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời định hướng nội dung tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban tuyên giáo Trung ương, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19.

4. Các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền về diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới; nâng cao hơn nữa tinh thần cảnh giác, ý thức phòng chống dịch bệnh của cộng đồng đối với việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giải quyết các vấn đề khó khăn của đất nước trong tình hình dịch bệnh quay trở lại.

5. Tiếp tục công tác tuyên truyền, tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và đại hội XIII Đảng bộ khối, nhiệm kỳ 2020 – 2025 phù hợp với điều kiện tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phòng Thư ký biên tập