Tân Yên – Bắc Giang: Đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

BVR&MT – Vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 904/QĐ- TTg công nhận huyện Tân Yên, Bắc Giang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Theo Quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định, chỉ đạo huyện Tân Yên tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm:

Tân Yên (Bắc Giang): Thêm 6 xã đạt chuẩn NTM năm 2019

Việt Yên sẽ là huyện NTM đầu tiên của tỉnh Bắc Giang

Sau 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Tân Yên đã đạt được những kết quả nổi bật. Đến nay, số xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là 20/20 xã, đồng thời hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo Bộ tiêu chí Quốc gia.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Thành viên Ban Chỉ đạo trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Văn Trì (T.h)