Tam Đảo – Vĩnh Phúc: Phấn đấu 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2020

BVR&MT – Huyện Tam Đảo đặt mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu trở thành thị xã, có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Các xã trên địa bàn huyện đạt trung bình từ 2 tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao trở lên; các thôn trên địa bàn huyện đạt trung bình từ 3 tiêu chí thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

UBND xã Hồ sơn – Tam Đảo Phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao 2020.

Theo kết quả báo cáo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2019, trên địa bàn huyện Tam Đảo, chủ trương tập trung phát triển sản xuất, ưu tiên phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, khuyến khích liên kết, liên doanh trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa; thực hiện từng bước “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới.

Xem thêm:

Phú Bình phấn đấu trở thành huyện đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM

Phú Thọ huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Năm 2019, UBND huyện Tam Đảo đã xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo các xã lựa chọn, đăng ký thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tiếp tục mở rộng vùng sản xuất tập trung, đưa một số cây trồng có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng để đáp ứng nhu cầu thị trường. Đến nay, toàn huyện đã nhân rộng được nhiều mô hình sản xuất hiệu quả như: HTX rau an toàn Thanh Hà (Hồ Sơn), HTX Nấm Tam Đảo (Hợp Châu), HTX Thương mại – dịch vụ Tam Đảo chuyên sản xuất và kinh doanh Na dai (Bồ Lý), HTX chăn nuôi Phú Thịnh chuyên chăn nuôi lợn quy mô từ 800-1000 con (Đạo Trù), HTX Chăn nuôi Bắc Nam, Trang trại Trần Chí Đông chuyên chăn nuôi lợn quy mô 100 con nái và 500 con lợn thịt (Minh Quang, HTX Bò sữa Tam 4 Đảo tại xã Bồ Lý…, đem lại thu nhập cao cho người sản xuất, góp phần tạo việc làm cho nông dân tại địa phương.

Phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả tại huyện Tam Đảo.

Kết quả đã đạt được trên địa bàn huyện Tam Đảo, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 toàn huyện đạt 52,4 triệu đồng; Hộ nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều toàn huyện là 3.33%; Lao động có việc làm: Tỷ lệ lao động có việc làm năm 2019 đạt trên 90%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 44,37,8%.

Đến nay, Trên địa bàn huyện Tam Đảo có 8/8 xã đạt chuẩn NTM, đạt 100%. Số xã đạt 19 tiêu chí: 8 xã, chiếm 100%. Đã hoàn thành hồ sơ 9 tiêu chí huyện nông thôn mới, đã được BCĐ NTM tỉnh thẩm tra, được BCĐ Trung ương thẩm định. Tiếp thu các ý kiến góp ý của VPĐP NTM Trung ương, hiện nay UBND huyện đang tiến hành chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện báo cáo theo những nội dung góp ý và trình BCĐ NTM Trung ương trong tháng 12 năm 2019. Đồng thời chỉ đạo các xã, các ngành tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí còn yếu.

Tam Đảo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện Tam Đảo đã xây dựng, ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 22/4/2019 về việc thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn huyện; chỉ đạo các xã lựa chọn, đăng ký thực hiện. Đã có 8/8 xã đăng ký triển khai thực hiện, trong đó có 02 xã NTM nâng cao, 08 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu (mỗi xã thực hiện 01 thôn).

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, huyện Tam Đảo củng cố, nâng cao chất lượng toàn diện các tiêu chí xã, huyện NTM theo quy định và yêu cầu của phát triển kinh tế – xã hội, đến năm 2020; 60% số xã trên địa bàn huyện đạt nông thôn mới bền vững, phấn đấu có từ 02 xã trở lên đạt nông thôn mới nâng cao; ít nhất có 02 thôn đạt chuẩn thôn dân cư NTM kiểu mẫu, phân đấu xây dựng thêm 06 thôn đạt chuẩn theo quy định.

Tập trung đẩy mạnh đầu tư hoàn thành hệ thống cấp nước sạch tại các xã, thị trấn. Phấn đấu đến năm 2020; 100% người dân được sử dụng nước sạch. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa đầu tư lò đốt rác bằng việc vận động các doanh nghiệp đầu tư lò đốt, hạ tầng kỹ thuật và tạo điều kiện về đất cho sản xuất kinh doanh trên khuôn viên bãi rác được san lấp. Từng bước đầu tư xây dựng bãi xử lý rác thải tập trung bằng công nghệ lò đốt tiên tiến.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về môi trường, nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có vi phạm theo qui định của pháp luật.

Văn Trì – Đức Long