Sử dụng kinh phí cấp báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số

BVR&MT – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2017-2018.

Ảnh minh họa.

Theo dự thảo, kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn do ngân sách trung ương đảm bảo và được bố trí trong dự toán hàng năm của Uỷ ban Dân tộc.

Căn cứ đối tượng được cấp ấn phẩm; chi phí xuất bản, phát hành ấn phẩm do Bộ Tài chính xác định và thông báo, Uỷ ban Dân tộc xây dựng dự toán kinh phí thực hiện cấp một số ấn phẩm, tổng hợp trong dự toán chi ngân sách nhà nước hàng năm của Uỷ ban Dân tộc gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ, trình Quốc hội quyết định.

Riêng năm 2017, Ủy ban Dân tộc lập dự toán kinh phí thực hiện cấp một số ấn phẩm gửi Bộ Tài chính thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung dự toán chi ngân sách của Uỷ ban Dân tộc.

Dự thảo cũng nêu rõ, giá trị hợp đồng đặt hàng được điều chỉnh một trong các trường hợp sau: Thay đổi chi phí xuất bản, phát hành ấn phẩm do Bộ Tài chính xác định; thay đổi về số lượng đối tượng được cấp ấn phẩm; số kỳ, số lượng ấn phẩm xuất bản, phát hành theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; tổng giá trị hợp đồng điều chỉnh không vượt quá dự toán kinh phí thực hiện chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn hàng năm đã giao cho Uỷ ban Dân tộc.

Căn cứ dự toán được cấp có thẩm quyền giao; hợp đồng đặt hàng xuất bản, phát hành một số ấn phẩm cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giữa Uỷ ban Dân tộc với các Báo, Tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương; Uỷ ban Dân tộc thực hiện: Rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để tạm ứng lần đầu trong quý I bằng 30% giá trị hợp đồng năm cho các Báo, Tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương.

Tạm ứng các lần tiếp theo: Số lần tạm ứng, thời gian tạm ứng, mức tạm ứng được thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng trên cơ sở tiến độ thực hiện hợp đồng.

Về thanh toán hợp đồng: Các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương tổng hợp tình hình thực hiện hợp đồng trước ngày 10/01 năm sau để gửi Uỷ ban Dân tộc. Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ tài liệu của các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương, Uỷ ban Dân tộc có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và thanh toán giá trị hợp đồng còn lại (nếu có) cho các Báo, Tạp chí, Công ty Phát hành báo chí Trung ương…